New in List 206

2023 ANTIQUES: CHINESE ARTS AUCTION RECORDS 2022.1.1-2022.12.31
2023 Gudong Paimai Nianjian 2023 古董拍賣年鑑.

Cao Yuming et al ed:
- YUANMINGYUAN LIUSAN WENWU KAOLU: YINGGUO JUAN
(An Investigative Record of Scattered Artefacts from Yuanmingyuan: Britain) 圓明園流散文物考錄:英國卷.

Chen, Kai Jun:
- PORCELAIN FOR THE EMPEROR

China Maritine Museum ed:
- YUAN FAN LIN HANG: "TAIXING" HAO CHENCHUAN CHUSHUI WENWU TEZHAN TULU
Homeward Voyage: Special Exhibition of Recovered Cultural Relics of the Tek Sing 遠帆臨航:泰興號沉船出水文物特展圖彔.

Dematte, Paola:
- THE ORIGINS OF CHINESE WRITING

Dunhuang Research Institute ed:
- LIU GUANG YI CAI: PINGSHAN YUFU SICHOU ZHI LU MEISHUGUAN CANG GU BOLIQI ZHENPIN
(The Radiance and Colours of Glass: Ancient Glass Treasures from the Collection of the Hirayama Ikuo Silk Road Gallery ) 琉光溢彩:平山郁夫絲綢之路美術館藏股玻璃器珍品.

Guangdong Provincial Museum ed:
- JIAODIAN: 18-19 SHIJI ZHONG XIFANG SHEJUE YISHU DE DIAOSHE
Focus: Acclimation of Art between China and the West in the 18th-19th Centuries 焦點:18-19世紀視覺藝術的調適.

Gugong Museum & Guardian Arts Centre ed:
- CHONG WEI YAO DE: GUGONG BOWUYUAN CANG QINGDAI WUBEI ZHAN
Arms and Armour of the Qing Dynasty in the Palace Museum Collection 崇威耀德:故宮博物院藏清代武備展.

Gugong Museum:
- GUGONG BOWUYUAN CANG SHIWAN YAO TAOCI
The Pottery of Shiwan Kiln of the Palace Museum 故宮博物院藏石灣窯陶器.

- YU CI XIN JIAN: JINGDEZHEN MINGDAI YUYAO YIZHI CHUTU YU GUGONG BOWUYUAN CANG CHUANSHI CIQI DUIBI
New Perspectives on Imperial Ceramics: Comparative Exhibition of Archaeological Finds from the Ming Dynasty Imperial Kiln at Jingdezhen and Ceramics Preserved in the Palace Museum Collection 御瓷新見:景德鎮明代御窯遺址出土與故宮博物院藏傳世瓷器對比.

Kaifeng Municipal Museum ed:
- FENG YA SONG: SONGDAI WENWU ZHAN
Temporal Living and Elegant Life in Song Dynasty: Cultural Relics Exhibition in Song Dynasty 鳳雅宋:宋代文物展.

Meng Fantao ed:
- SHENYANG GUGONG QINGDAI FANGZHIPIN BAOHU YU XIUFU
Conservation and Restoration of Qing Dynasty Textiles at Shenyang Palace Museum 瀋陽故宮清代紡織品保護與修復 。 孟繁涛 主編.

Museum of the Panlongcheng Site:
- SE RU TIAN XIANG QI CHUAN QIAN QIU: ZHONGGUO GUDAI LUSONGSHI WENHUA ZHAN
Mirrored Like Sky, Inherited by Generations: The Exhibition of Turquoise Culture of Ancient China 色如天相器傳千秋:中國古代緑松石文化展.

National Museum of China ed:
- HAI YU HUI TONG: YUANDAI CIQI WENHUA ZHAN
(Seas and Heavens Unite: Exhibition on the Culture of Yuan Dynasty Ceramics) 海宇會同:元代瓷器文化展.

National Palace Museum ed:
- FAHUA JING JIQI MEISHU
The Arts of the Lotus Sutra 法華經及其美術.

Shanghai Museum ed:
- DIAO QI: SHANGHAI BOWUGUAN CANG
Carved Lacquer in the Collection of Shanghai Museum 雕漆:上海博物館藏.

- DONG XI HUIRONG: ZHONG OU TAOCI YU WENHUA JIAOLIU TEJI
West Encounters East: A Cultural Conversation between Chinese and European Ceramics 東西匯融:中歐陶瓷與文化交流特集.

Shaoxing Shangyu Museum & Yushui Museum ed:
- YISHUI HAN GUANG: SONGDAI GONGTING JINYINQI YAOCANG
Cold Lights of Yishui: Gold and Silver Relics of Northern Song Dynasty from the Cellar at Dabeicheng Yi County Hebei Province 易水寒光:宋代宮廷金銀器窯藏.

Wang Renxiang:
- DONG DAI JIN ZHUANG: GUDAI DAIGOU YU DAIKOU
(Ancient Chinese Belt Hooks and Belt Attachments) 東帶矜庄:古代帶鈎與帶扣 。 王仁湘 著.

Ye Jiwang et al ed:
- ZHU GUANG LIU YING: HEPU CHUTU HANDAI ZHUSHI
Radiance and Reflections: Han Dynasty Beads Excavated at Hepu) 珠光琉影:合浦出土漢代珠飾 。 叶吉旺 等 主編.