New in List 210

Dayunhe Bowuguan (Grand Canal Museum):
- DADU: YUANDAI BEIJING CHENG
The Great Capital of the Yuan Dynasty 大都:元代北京城.

Ding Zhe & Qiao Baotong ed:
- NANYANG CHUNQIU: TONGBAIYUE HE YIHAO MU CHUTU YUQI
(Spring and Autumn in Nanyang: Jades Excavated from No 1. Tomb at Tongbai on the Yue River) 南陽春秋:桐柏月河一號墓出土玉器。丁哲 喬保同 編著 .

Gugong Museum ed:
- PIRUO XIANGSHAN: JIANTUOLUO YISHU ZHAN
Gandhara Heritage along the Silk Road: A Pakistan-China Joint Exhibition 譬若香山:犍陀羅藝術展.

Gugong Palace Museum ed:
- CHA SHIJIE JUAN YI
The World of Tea: Volume I 茶世界:卷一.

- LANTING TUDIAN: GUGONG BOWUYUAN LANTING TEZHAN YU LANTING ZHEN TA ZHAN
(Gugong Museum Special Exhibition of the Orchid Pavilion and Rare Orchid Pavilion Rubbings) 蘭亭圖典:故宮博物院蘭亭特展與蘭亭珍拓展.

- SHENGSHI LINLANG: GUGONG BOWUYUAN CANG QINGDAI GONGTING YUQI ZHAN
(Glorious and Beautiful Jades: Exhibition of Qing Dynasty Court Jades in the Collection of the Forbidden City Palace Museum) 盛世琳琅:故宮博物院藏清代宮廷玉器展.

Hánová, Marketa et al. ed:
- COLLECTING ASIAN ART

Hanshan Museum ed:
- YU YAO CHANG HE: LINGJIATAN WENHUA ZHAN
Jade Shining Through Time: Lingjiatan Cultural Exhibition 玉耀長河:凌家灘文化展 。含山博物館 編著.

Jiang Jianxin:
- MING HONGWU GUANYAO YANJIU
A Study on the Imperial Kiln During the Reign of Hongwu Ming Dynasty 明洪武官窯研究。江建新 著.

Lu Chenglong:
- ZHONGGUO GU TAOCI KUANSHI
(Seals on Old Chinese Ceramics) 中國古陶瓷款識 。 呂成龍 著.

Nanling Museum ed:
- NANLING TIEGUAI SONG MU
Song Tombs of Nanling Tieguai 南陵鐵拐宋墓.

Qi Dongfang ed:
- TANGDAI JINYINQI YANJIU
Research on Tang Gold and Silver 唐代金銀器研究。齐東方 著.

QIU LINLANG GAN: HENAN GUDAI YUQI HE BOLIQI DE KEXUE YANJIU
(Beautiful Jade and Glass: Scientific Research into Ancient Jade and Glass from Henan) 璆琳琅玕:河南古代玉器和玻璃器的科學研究.

Shanghai Museum ed:
- BUXIU DE YUJIA: ZHONGGUO HANDAI WENWU JINGPIN
The Jade Amour of Immortality: Treasures of Han Period China 不朽的玉甲:中國漢代文物精品.

- YU CHU LIU FANG: SHANGHAI BOWUGUAN CANG SONG YUAN GUJI JINGCUI
Pages Through the Ages: A Selection of the Song and Yuan Rare Books from the Shanghai Museum 玉楮流芳:上海博物館藏宋元古籍精粹.

- YU SHI XIE XING: JINSHI CHUAN JIYI
Advancing with the Times: The Technique of Rubbing 與時偕行:金石傳技藝.

Shenzhen Museum ed:
- CHENG NING ZHUO SHUO: SICHOU ZHI LU SHANG DE GUDAI BOLI YISHU
Lustrous Translucent Glass: Ancient Glass Art on the Silk Road 澄凝灼烁:絲綢之路上的古代玻璃藝術.

Song Hongyu artist:
- CHANG XING TIANXIA
(Unimpeded Travels around the World) 暢行天下。宋洪宇 創刻.

Wang Yuanqi et al:
- WANSHOU SHENGDIAN TU
(Illustrations of a Glorious Celebration of Long Life) 萬壽盛典圖 。 王原祁 等 繪.

Weng Lianxi & Liu Yu ed:
- OUZHOU FENG SHI CANG ZHONGGUO GUDAI BANHUA CONGKAN XUBIAN
(Index Volume to) The von der Burg Collection of Ancient Chinese Printing (Continuation) 歐洲馮氏藏中國古代版畫叢刊續編 。 翁連溪 劉禹 主編.

Xi Huidong ed:
- SANQIN JING WEI: SHAANXI GUDAI DITU JI
(Warp and Weft of Sanqin: A Collection of Ancient Maps of Shaanxi) 三秦經緯:陝西古代地圖集。 席會東 主編.

Yue Tongzhou ed:
- DACHENG JIUCANG YU ZHI
Great Achievements in Collecting the Ancient: Jades) 大成舊藏玉志。岳桐州 編.

Zhao Feng ed:
- HAN WEI
The Art of Chinese Silks: Han, Wei, Jin Southern and Northern Dynasties 中國歷代絲綢藝術;漢魏 。趙豐 總主編 .

- LIAO JIN
The Art of Chinese Silks: Liao and Jin Dynasties 中國歷代絲綢藝術;遼金 。趙豐 總主編 .

- SONGDAI
The Art of Chinese Silks: Song Dynasty 中國歷代絲綢藝術;宋代 。趙豐 總主編 .

- SUI TANG
The Art of Chinese Silks: Sui and Tang Dynasties 中國歷代絲綢藝術;隋唐 。趙豐 總主編.

- YUANDAI
The Art of Chinese Silks: Yuan Dynasty 中國歷代絲綢藝術;遼金 。趙豐 總主編 .