New in List 208

Cao Ou artist and creator:
- JIUXI QIWU ZHI
(A Record of Strange Things at Jiuxi) 九溪奇物志 。 曹歐 版畫家 創刻.

Eskenazi:
- CHINESE CERAMICS, LACQUER AND GOLD FROM THE 12TH TO THE 14TH CENTURY

Grieder, Michele:
- DRESSED FOR IMMORTALITY

Guo Shuang:
- FANGYANG DE TONGNIAN
(A Carefree Childhood) 放養的童年。郭雙 創刻.

Jin Liyan ed:
- DONG YING YI ZHU: SHANZHONG SHANGHUI JI RIBEN JIUCANG MING YAO CIQI
Treasures from Japan: Masterpieces of Chinese Ceramics from Yamanaka & Co. Ltd, and Other Japanese Collections 東瀛遺珠:山中商會及日本舊藏名窯瓷器。金立言 主編.

Jin Liyan ed., Yamanaka Yuzuru consultant:
- SHANZHONG SHANGHUI JINGSHOU ZHONGGUO YISHUPIN ZILIAO HUIBIAN
(A Record of Chinese Art Objects Handled by Yamanaka & Co) 山中商會經手中國藝術品資料彙編。金立言 主編 山中讓 監製.

National Palace Museum ed:
- QIANLONG HUANGDI DE ZHI YU WEI: YUZHI SHI ZHONG DE DIWANG GU YU GUAN
(The Knowledge and Taste of Qianlong: Perceptions of Ancient Jade as Viewed from Imperially-Inscribed Poems) 乾隆皇帝的智與味:御製詩中的帝王古玉觀.

Sierra de la Calle, Blas:
- LA FOTOGRAFIA DE FILIPINAS 1845-1898
(Photography of the Philippines: 1845-1898)

- FOTOGRAFIAS DE ALEXANDER SCHADENBERG: NORTE DE LUZON (1886-1889)
(Photographs by Alexander Schadenberg: The North of Luzon (1886-1889))

Zheng Zhong:
- ZHENG ZHONG QISHI: 1966-2020
(The Diaries of Zheng Zhong: 1966-2020) 鄭重其事 1966-2020。 鄭重 著.