ZHUYF1
Zhu Jiang: YUANSHI DE FENGFAN: HAISHANG SICHOU ZHI LU YU YANGZHOU. (The Maritime Silk Road and Yangzhou). Nanjing, 2014. 184 pp. 23x16 cm. Wrappers.
GBP 30.00
Discourse on river and maritime trade emanating from the city of Yangzhou. Hard to obtain.
Subjects: Silk Road Maritime
Item 701 in List 203.
Record produced by Hanshan Tang Books, www.hanshan.com.