WANLZ1
Wang Shumin: LIUZI JIZHENG. (The Liuzi - a Critical Edition). 劉子集證. Zhongyang Yanjiuyuan Lishi Yuyan Yanjiusuo, 44. Taibei, 1961. 408 pp. 2 vols. 27x16 cm. Stitched, cloth case.
GBP 30.00
Critical edition of the Daoist work attributed variously to Liu Xin, Liu Xie and Liu Jun. Edited and annotated by Wang Shumin.
Subjects: Religion
Item 646 in List 204.
URL for this record: hanshan.com/?w/WANLZ1.HTM
Record produced by Hanshan Tang Books, www.hanshan.com.