Chinese Archaeology in List 208

AFANG GONG KAOGU FAXIAN YU YANJIU
(Archaeological Discoveries and Research on the Afang Gong Palace) 阿房宮考古發現與研究.

Arthur M. Sackler Museum of Art and Archaeology, Beijing University:
- QUANLI YU XINYANG: LIANGZHU YIZHI QUN KAOGU TEZHAN
Power in Things: New Perspectives on Liangzhu (Special Exhibition of Archaeological Finds From the Liangzhu Site) 權力與信仰 : 良渚遺址群考古特展.

Aurora Art Museum:
- HAN TANG TAOYONG
(Painted Pottery Tomb Figurines from the Han to the Tang Dynasty in the Collection of Aurora Art Museum) 漢唐陶俑.

BAOJI GUANTAOYUAN
Guantaoyuan at Baoji 寶雞關桃圓.

BAOTOU YANJIALIANG YIZHI FAJUE BAOGAO
(Report on Excavations of the Ruins at Yanjialiang in Baotou) 包头燕家梁遺址發掘報告.

Beijing Capital Museum:
- MEI HAO ZHONGHUA: JIN ERSHI NIAN KAOGU CHENGGUO ZHAN
Splendor and Beauty: The Archaeological Finds in Recent 20 Years in China 美好中華 : 近二十年考古成果展.

- SHANZONG SHUIYUAN LU ZHI CHONG: YI DAI YI LU DE QINGHAI
Qinghai in the Belt and Road 山宗 水源 路之沖 : 一帶一路的青海.

- WUSE XUANYAO: NANCHANG HANDAI HAIHUNHOU GUO KAOGU CHENGGUO
Splendid Finds: The Archaeological Excavations at the Royal Cemetery of Haihunhou Kingdom in Han Dynasty 五色炫曜 : 南昌漢代海昏侯國考古成果.

- YOUYOU LUWU: YANGUO GONGZHU YANLI DE BAGUO
Harmonious Life: The State of Ba in the Eyes of a Yan Princess 呦呦鹿鳴 : 燕國公主眼里的霸國.

BEIJING LONGQUANWU LIAO JIN MUZANG FAJUE BAOGAO
(Excavation Report on the Liao and Jin Dynasty Cemetery at Longquanwu in Beijing) 北京龍泉物務遼金發掘報告.

Beijing Municipal Institute of Cultural Relics:
- MIYUN DATANGZHUANG
Excavation Report on the Sites of Datangzhuang in the Miyun - Excavation Report on the Sites from Tang to Qing in the Bai River 密雲大唐庄.

Cao Wei ed:
- ZHENCAI QIN YONG
Colorful Qin Terracotta Figures 真彩秦俑 。 曹瑋 主編.

Cao Zhiwa & Cao Zhizheng:
- YI TUXIANG WEI HEXIN: ZHONGGUO GUDAI HUANGLING ZAOQI DIAOCHA YU YANJIU LISHI KAOBIAN (1840-1949)
(Investigations into Early Research into Ancient Chinese Imperial Tombs (1840-1949)) 以圖像為核心 : 中國古代皇陵早期調查與研究歷史考辨 (1840-1949) 。曹秩娃 曹秩錚 著.

Zhang Zhengming & Shao Xuehai ed:
- CHANGJIANG LIUYU GUDAI MEISHU (SHIQIAN ZHI DONGHAN) HUIHUA YU DIAOKE
(The Ancient Art of the Yangtze River (Prehistoric to the Eastern Han): Painting and Carving) 長江流域古代美術(史前至東漢)繪畫與雕刻.

CHAOHU HAN MU
Han Burials in Chaohu 巢湖漢墓.

Chen Guang ed:
- YAN WENHUA YANJIU LUNWEN JI
(A Collection of Essays on the Culture of the Yan Kingdom) 燕文化研究論文集 。 陳光 編.

Chen Shuxiang & Lian Hong ed:
- TONGLUSHAN KAOGU YINXIANG
(Impressions of Archaeology at Tonglushan) 銅緑山考古印象 。 陳樹祥 連紅 主編.

Chen Songzhang:
- XIANGGANG ZHONGWEN DAXUE WENWUGUAN CANG JIANDU
(Inscribed Bamboo and Wooden Slips and Tablets in the Collection of the Art Museum, The Chinese University of Hong Kong) 香港中文大學文物館藏簡牘 。 陳松長 編著.

Chen Zhengxiang:
- XIBEI KAOCHA JI
(A Record of an Investigation of China's Northwest) 西北考察記 。 陳正祥 著.

Cheng Xu:
- TANG YUN HU FENG: TANG MU BIHUA ZHONG DE WAILAI WENHUA YINSU JIQI FANYING DE MINZU GUANXI
(Relations between Different Nationalities Shown by Foreign Elements Found on Mural Paintings in Tang Tombs) 唐韵胡風 : 唐墓壁畫中的外來文化因素及其反映的民族關係 。 程旭 著.

China Institute of America:
- ALONG THE YANGZI RIVER

CISHANSI YU LINXI QIAO
Cishansi Temple and Linxiqiao - Report of the Survey on Buddhist Statue Niches 慈善寺與麟溪橋.

Cultural Relics and Archaeological Institute of Zhejiang ed:
- MIAOQIAN
Miaoqian 廟前.

Cultural Relics and Archaeology Institute of Xianyang City:
- XIANYANG SHILIUGUO MU
Sixteen Kingdom Tombs in Xianyang 咸陽十六國墓.

Cultural Relics Bureau:
- 2010 ZHONGGUO ZHONGYAO KAOGU FAXIAN
Major Archaeological Discoveries in China in 2010 2010 中國重要考古發現.

- 2020 ZHONGGUO ZHONGYAO KAOGU FAXIAN
Major Archaeological Discoveries in China in 2020 2020 中國重要考古發現.

Dai Yingxin comp:
- GAOJIABAO GEGUO MU
The Graves of the Ge State at Gaojiabao

DANFENG GUCHENG CHU MU
Chu Tombs in Gucheng Village of Danfeng County 丹風古城楚墓.

Datong Municipal Museum ed:
- YI CAI QIANNIAN: DATONG DIQU MUZANG BIHUA
(A Thousand Years of Vibrant Colour: Murals from Tombs in the Datong Area) 熠彩千年 : 大同地區墓葬壁畫.

Drake, F. S:
- MONUMENT SERICA AND OTHER ARTICLES AND REPRINTS

Duan Weibai & Zheng Dong ed:
- TANG CHEN YUANTONG FUNU MU
(The Tang Dynasty Tomb of Madam Chen Yuantong) 唐陳元通夫女墓 。 斷維柏 鄭東 主編.

Dunhuang Municipal Museum ed:
- DUNHUANG SHI BOWUGUAN GUANCANG ZHENGUI WENWU TULU
(Illustrated Catalogue of Treasured Artefacts in the Dunhuang Municipal Museum ) 敦煌市博物館館藏珍貴文物圖彔.

Eskenazi:
- SIX DYNASTIES ART FROM THE NORMAN A. KURLAND COLLECTION

FANGXIAN QILIHE
(The Fangxian Site at Qilihe) 房縣七里河.

Fengxiang County Museum ed:
- FENGXIANG YIZHEN: FENGXIANG XIAN BOWUGUAN CANGPIN JINGCUI
Treasures in Fengxiang: Essential Collections in the Fengxiang County Museum 風翔遺真 : 風翔縣博物館藏品精萃.

Fiskesjo, Magnus and Martin Svensson Ekstrom ed:
- BULLETIN (NO. 74) OF THE MUSEUM OF FAR EASTERN ANTIQUITIES

FO SHELI WUZHONG BAO TA
The Precious Quintuple Dagoba (Five Precious Buddhist Pagoda-Style Relics) 佛舍利五重寶塔.

Fu Yunzi:
- ZHENGCANGYUAN KAOGU JI: RIBEN HUANGSHI DE QIANNIAN SHOUCANG: ZHONGGUO DA TANG DE YISHU BAOKU
(Ancient Artifacts in the Shoso-in: A Thousand Years of an Imperial Repository: An Artistic Treasury from China's Great Tang Dynasty) 正倉院考古集 : 日本皇室的千年收藏 : 中國大唐的藝術寶庫 。 傅芸子 著.

Fujian Provincial Museum & Beijing Capital Museum ed:
- HAISHANG SICHOU ZHI LU
Maritime Silk Route 海上絲綢之路.

Gai Shanlin:
- YINSHAN YANHUA
Petroglyphs in the Yinshan Mountains

Gansu Provincial Museum ed:
- SICHOU ZHI LU: DUIHUA YU JIAOLIU: SHISAN SHENG SHI QU GUANCANG WENWU JINGPIN ZHAN
Dialogue and Exchange (Exhibition of Cultural Treasures from Thirteen Provinces, Cities and Localities) 絲綢之路 : 對話與交流 : 十三省市區館藏文物精品展.

Gao Chunming:
- ZHONGGUO LIDAI FUSHI WENWU TUDIAN
(An Illustrated Compendium of Cultural Relics Relating to Chinese Clothing Through the Ages) 中國歷代服飾文物圖典 。 高春明 著.

Gejiushi Museum et al ed:
- GEJIUSHI HEIMAJING MUDI: DI SI CI FAJUE BAOGAO
(The Tombs at Heimajing in Gejiushi: Report on the Fourth Series of Excavations) 個舊市黑螞井墓地 : 第四次發掘報告.

Gong Liang ed:
- JINSE JIANGNAN: JIANGSU GUDAI JINQI
Golden Jiangnan: Ancient Gold Ware of Jiangsu 金色江南 : 江蘇古代金器 。 龔良 主編.

Gongyi Municipal Office for Preservation of Ancient Monuments:
- HUANGYE TANG SANCAI YAO
Three-colour Glazed Pottery Kilns of the Tang Dynasty at Huangye 黃冶唐三彩窯.

GU DU YIZHEN - CHANG'AN CHENG CHUTU DE BEIZHOU FOJIAO ZAOXIANG
Treasures Survived from Ruined Capital - Buddhist Figures Unearthed from Chang'an, the Capital of the Northern Zhou Dynasty 古都遺珍 : 長安城出土的北周佛教造像.

Guangdong Provincial Museum ed:
- NAN BEI TONGRONG: NAN'AO GU YIDAO ZHANLAN TULU
Connecting South and North: Exhibition of South China Historical Trails 南北通融 : 南奧古驛道展覽圖录.

Guangzhou Shi Wenwu Kaogu Yanjiusuo:
- YANGCHENG KAOGU FAXIAN YU YANJIU (YI)
(Discoveries and Research into the Archaeology of Guangzhou (1) 羊城考古發現與研究(一).

Gugong Museum:
- GUGONG BOWUYUAN CANGPIN DAXI: DIAOSU BIAN 7: HEBEI QUYANG XIUDESI YIZHI CHUTU FOJIAO ZAOXIANG
Compendium of Collections in the Palace Museum: Sculpture 7: Buddhist Figures Unearthed at the Site of Xiude Temple in Quyang, Hebei Province 故宮博物院藏品大系 : 雕塑編 7 : 河北曲陽修德寺遺址出土佛教造像.

- MINGKE YU DIAOSU
Inscriptions and Sculptures 銘刻與雕塑.

- GE CI YAJI: GUGONG BOWUYUAN ZHENCANG JI CHUTU GEYAO CIQI HUICUI
Selection of Ge Ware: The Palace Museum and Archaeological Discoveries 哥瓷雅集 : 故宮博物院珍藏及出土哥窯瓷器薈萃.

- MINGDAI CHENGHUA YUYAO CIQI: JINGDEZHEN YUYAO YIZHI CHUTU YU GUGONG BOWUYUAN CANG CHUANSHI CIQI DUIBI
Imperial Porcelains from the Reign of Chenghua in the Ming Dynasty: A Comparison of Porcelains from the Imperial Kiln Site at Jingdezhen and Imperial Collection of the Palace Museum 明代成化御窯瓷器 : 景德鎮御窯遺址出土與故宮博物院藏傳世瓷器對比.

- MINGDAI HONGWU YONGLE YUYAO CIQI: MINGDAI XUANDE YUYAO CIQI: JINGDEZHEN YUYAO YIZHI CHUTU YU GUGONG BOWUYUAN CANG CHUANSHI CIQI DUIBI
Imperial Porcelains from the Reigns of Hongwu and Yongle in the Ming Dynasty: Imperial Porcelains from the Reign of Xuande in the Ming Dynasty: A Comparison of Porcelains from the Imperial Kiln Site at Jingdezhen and the Imperial Collection of the Palace Museum 明代洪武永樂御窯瓷器 : 明代宣德御窯瓷器 : 景德鎮御窯遺址出土與故宮博物院藏傳世瓷器對比.

- MINGDAI YUYAO CIQI: JINGDEZHEN YUYAO YIZHI CHUTU YU GUGONG BOWUYUAN CANG CHUANSHI HONGZHI ZHENGDE CIQI DUIBI
Imperial Porcelains from the Reign of Hongzhi and Zhengde in the Ming Dynasty: A Comparison of Porcelains from the Imperial Kiln Site at Jingdezhen and Imperial Collection of the Palace Museum 明代御窯瓷器 : 景德鎮御窯遺址出土與故宮博物院藏傳世弘治正德瓷器對比.

- MINGDAI ZHENGTONG JINGTAI TIANSHUN YUYAO CIQI: JINGDEZHEN YUYAO YIZHI CHUTU YU GUGONG BOWUYUAN CANG CHUANSHIU CIQI DUIBI
Imperial Porcelains from the Reigns of Zhengtong, Jingtai and Tianshun in the Ming Dynasty: A Comparison of Porcelains from the Imperial Kiln Site at Jingdezhen and the Imperial Collection of the Palace Museum 明代正統景泰天順御窯瓷器 : 景德鎮御窯遺址出土與故宮博物院藏傳世瓷器對比.

- ZHENG ZHENDUO JUANXIAN DAJIA
(Zheng Zhenduo's Gift to the Nation) 鄭振鐸捐獻大家 : (上卷)鄭振鐸捐獻陶俑選、 (下卷)鄭振鐸文博文選.

GUILIN JINGJIANG ZHAOHE WANG LING KAOGU FAJUE QINGLI BAOGAO
(Archaeological Excavation Report on the Zhaohe Royal Tomb at Jingjiang near Guilin) 桂林靖江昭和王陵考古發掘清理報告.

Guo Jibin ed:
- JIAOZUO SHI BOWUGUAN GUANCANG WENWU JINGCUI
(Treasures in the Jiaozhou Municipal Museum) 焦作市博物館館藏文物精粹 。 郭繼斌 主編.

Guo Jibing ed:
- YUANDAI JIN DEMAO MU CHUTU WENWU KEJI BAOHU JIQI XIANGGUAN YANJIU
(Research into, and the Preservation of, Artefacts Excavated from the Yuan Dynasty Tomb of Jin Demao) 元代靳德茂墓出土文物科技及其相關研究 。 郭繼兵 主編.

GUOBAO HUIJIA: 2018 SHANXI GONGAN JIGUAN DAJI WENWU FANZUI CHENGGUO JINGHUA
The National Treasure Returns: Achievements of Combating Cultural Relics Smuggling Campaign in Shanxi in 2018 國寶回家 : 2018山西公安機關打擊文物犯罪成果精粹.

Han Bowen:
- GANSU SICHOU ZHI LU WENMING
Civilization Along the Silk Road within Gansu 甘肅絲綢之路文明 。 韓博文 主編.

HAN WEI LUOYANG GUCHENG NANJIAO LIZHI JIANZHU YIZHI: 1962-1992 NIAN KAOGU FAJUE BAOGAO
Report on the 1962-1992 Excavations of the Imperial Ceremonial Sites Located in the Southern Outskirts of Han-Wei Archaic Luoyang City 漢魏洛陽故城南郊禮制建築遺址 : 1962-1992 年考古發掘報告.

He Jiying ed:
- SHANGHAI TANG SONG YUAN MU
(Tombs in Shanghai Dating from the Tang, Song and Yuan) 上海唐宋元墓 。 何繼英 主編.

He Wu ed:
- GU MINGQI JIANSHANG TULU
(The Appreciation of Ancient Tomb Figurines)

Hebei Provincial Institute of Archaeology et al:
- CIXIAN WANZHANG BEICHAO BIHUA MU
Cixian Wanzhang Mural Tomb of the Northern Dynasties Period

Henan Institute of Archaeology:
- BEISONG HUANGLING
The Imperial Tombs of the Northern Song Dynasty 北宋皇陵.

Henan Museum ed:
- GUOWANG YU ZHUHOU: ZHONGGUO HENAN QINGTONG WENMING ZHAN
Kings and Marquises: Exhibition of Ancient Bronze Civilization of Henan, China 國王與諸侯 : 中國河南青銅文明展.

Henan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology:
- ZHENGZHOU SHANGCHENG: 1953-1985 NIAN KAOGU FAJUE BAOGAO
The Site of Shang Dynasty City in Zhengzhou: A Report on the 1953-1985 Excavations 鄭州商成 : 1953-1985 年考古發掘報告.

Henan Provincial Museum:
- HENAN GUDAI TAOSU YISHU
Pottery Art in Ancient Henan 河南古代陶塑藝術.

Henan Provincial Museum ed:
- HAN TANG ZHONGYUAN: HENAN WENWU JINGPIN ZHAN
Tesori della Cina Imperiale: L'Eta della Rinascita fra gli Han i Tang (206 a.C. - 907 d.C.) 漢唐中原 : 河南文物精品展.

- ZHONGYUAN GUDAI WENMING ZHI GUANG
Ancient Civilization of the Central Plains 中原古代文明之光.

HEQING XIANGMIANSHAN MUDI
Cemetery at Xiangmian Mountain 鶴慶象眠山墓地.

Hollmann, Thomas O:
- JINAN: DIE CHU-HAUPTSTADT YING IM CHINA DER SPATEREN ZHOU-ZEIT

Hotel de Ville de Paris:
- CHINE: L'ENIGME DE L'HOMME DE BRONZE: ARCHEOLOGIE DU SICHUAN
(China: The Enigma of the Bronze Man: Archaeology from Sichuan)

Hou Ningbin & Shen Qinyan ed:
- DA TANG YIBAO: HEJIACUN JIAOCANG
(Treasures of the Great Tang: The Hejiacun Hoard) 大唐遺寶:何家村窖藏 。 侯寧彬 申秦雁 主編.

HOUTAIPING: DONG LIAO HE XIAYOU YOU'AN YI QINGTONG SHIDAI YICUN WEIZHU DE DIAOCHA YU FAJUE
(Houtaiping: Report and Excavations at a Bronze Age Site on the Right Bank of the Lower Reaches of the Eastern Liao River) 后太平 : 東遼河下游右岸以青銅時代遺存為主的調查與發掘.

Hu Hongqing et al. ed:
- GAOCHANG YISHU YANJIU
(Research into the Art of Gaochang) 高昌藝術研究 。 胡洪慶 等 主編.

Huai'an Museum ed:
- HUAI'AN YUNHECUN ZHANGUO MU MUDIAO GUCHE BAOHU YU XIUFU BAOGAO
(Report on the Preservation and Reconstruction of the Wooden Drum Carriage Found in the Warring States Tomb at Yunhe Village near Huai'an) 淮安運河村戰國墓木雕鼓車保護與修復報告.

HUAIAN YUNHE CUN ZHANGUO MU
(A Warring States Tomb at the Village of Yunhe near Huai'an) 淮安運河村戰國墓.

Huang Xuanpei et al:
- GEMS OF LIANGZHU CULTURE
From the Shanghai Museum

Huang Yafeng ed:
- NANYANG QILIN'GANG HAN HUAXIANGSHI MU
(Han Dynasty Tomb Reliefs at Qilingang near Nanyang) 南陽麒麟崗漢畫像石墓 。 黃雅峰 主編.

HUANGHE PUJINDU YIZHI
(The Artefacts Found at Pujindu on the Yellow River) 黃河蒲津渡遺址.

Hubei Provincial Museum:
- SUIZHOU YEJIASHAN XIZHOU ZAOQI ZENG GUO MUDI
(Early Western Zhou Tombs of the Zeng Kingdom at Yejiashan near Suizhou) 隨州叶家山西周早期曾國墓地.

Hubei Provincial Museum ed:
- ARTISTIC STYLE OF CULTURAL RELICS FROM THE TOMB OF ZENGHOUYI
Zenghouyi Mu Wenwu Yishu 曾侯乙墓文物藝術.

Hubeisheng Wenwu Kaogu Yanjiusuo comp:
- JIANGLING WANGSHAN SHAZHONG CHU MU
Chu Tombs at Wangshan and Shazhong, Jiangling 江陵望山沙塚楚墓.

- JIANGLING WANGSHAN SHAZHONG CHU MU
Chu Tombs at Wangshan and Shazhong, Jiangling

Hunan Provincial Museum ed:
- JINIAN MAWANGDUI HAN MU FAJUE SISHI ZHOU NIAN GUOJI XUESHU YANTAOHUI LUNWEN JI
Proceedings of the International Symposium Commemorating the 40th Anniversary of the Excavation of the Han Tombs at Mawangdui 紀念馬王堆漢墓發掘四十週年國際學術研討會論文集 。 湖南省博物館 編.

Idemitsu Museum of Arts:
- TREASURES FROM THE UNDERGROUND PALACES
Excavated Treasures from Northern Song Pagodas, Dingzhou, Hebei Province 地下宮殿の遺寶.

Inner Mongolia Institute of Archaeology:
- DAIHAI KAOGU (ER):
Archaeological Excavations at Daihai (II) - A Collection of Sino-Japanese Archaeological Papers on Sites in Daihai 岱海考古(二) : 中日岱海地區考察研究報告集.

Inner Mongolia Institute of Archaeology:
- DAIHAI KAOGU (YI): LAOHUSHAN WENHUA YIZHI FAJUE BAOGAO JI
Archaeological Excavations at Daihai (I) - A Site Report on Laohushan Culture 岱海考古(一) : 老虎山文化遺址發掘報告集.

JIANGKOU CHEN BAO: SICHUAN PENGSHAN JIANGKOU MINGMO ZHANCHANG YIZHI CHUSHUI WENWU XUANCUI
(Sunken Treasures from Jiangkou: A Selection of Treasures and Relics from the End of the Ming Dynasty Retrieved from the Jiangkou Battle Site at Pengshan in Sichuan) 江口沉寶 : 四川彭山江口明末戰場遺址出水文物選粹.

JIANGTUN HAN MU
Han Dynasty Cemetery in Jiangtun 姜屯漢墓.

JIANGXI LIANHUA LUOHAN SHAN XIHAN ANCHENG HOU MU
(The Western Han Tomb of the Duke of Ancheng Located at Lianhua Luohan Mountain in Jiangxi Province) 江西蓮花羅漢山西漢安成侯墓.

JIANGXI MINGDAI FAN WANG MU
(The Ming Dynasty Tomb of King Fan in Jiangxi Province) 江西明代藩王墓.

Jiangxi Provincial Cultural Relics and Archaeology Research Institute ed:
- JI JIAN JI MEI: JIZHOU YAO YIZHI CHUTU CIQI JICUI
(A Treasure Trove of Excavated Ceramics from the Site of the Jizhou Kilns) 吉簡吉美:吉州窯遺址出土瓷器集萃.

- MINGDAI HUAI WANGFU YIZHI CHUTU CIQI
(Ming Dynasty Ceramics Excavated from the Palace of Prince Huai) 明代淮王府遺址出土瓷器。 江西省文物考古研究院 編著.

Jiangxi Sheng Bowuguan:
- XINGAN SHANGDAI DA MU
The Large Shang Tomb in Xingan 新干商代大墓.

Jiayuguan Cultural Relics Bureau ed:
- JIAYUGUAN WENWU TULU
(An Illustrated Catalogue of Cultural Relics and Sites in the Jiayuguan Area) 嘉峪關文物圖彔.

Jilin Provincial Cultural & Archaeological Research Institute ed:
- GUONEICHENG - 2000-2003 NIAN JI'AN GUONEICHENG YU MINZHU YIZHI SHIJUE BAOGAO
(Report on the 2000-2003 Excavations at Guoneicheng and the Minzhu Sites in Ji'an City) 國內城 : 2000-2003 年集安國內城與民主遺址試掘報告.

Jilin Provincial Cultural and Archaeological Research Institute et al. ed:
- WANDU SHANCHENG: 2001-2003 NIAN JI'AN WANDU SHANCHENG DIAOCHA SHIJUE BAOGAO
(Wandu Hill Fortress: Report of Excavations Conducted 2001-2003 at Wandu Hill Fortress near Ji'an) 丸都山城 : 2001-2003 年集丸都山城調查試掘報告.

Jilin University Frontier Archaeology Research Centre ed:
- BIANJIANG KAOGU YANJIU: DI SI JI
Research of China's Frontier Archaeology: Volume 4 邊疆考古研究 : 第四輯.

Jingmen Municipal Museum comp:
- JINGMEN ZILINGGANG
Zilinggang Cemetery in Jingmen 荊門子陵崗.

Jingzhou Museum:
- JINGZHOU BOWUGUAN JIANGUAN WUSHI ZHOUNIAN JINIAN LUNWENJI
Collected Papers for the 50th Anniversary of Jingzhou Museum 荊州博物館建館五十周年紀念論文集.

Juliano, Annette L:
- TENG-HSIEN

Kaifeng Municipal Museum ed:
- BA CHAO GU DU, QIANDAI JINGHUA: KAIFENG GUDAI LISHI WENHUA ZHAN
Kaifeng: The Capital of Eight Dynasties: Kaifeng Ancient History and Culture Exhibition 八朝古都千戴精華 : 開封古代歷史文化展.

KE'ERQIN WENWU JINGCUI
Khorqin Cultural Relics 科爾沁文物精粹.

Kwok, Zoe; Princeton Art Museum:
- THE ETERNAL FEAST

LAIZHOU BIHUA MU
Laizhou Mural Tomb 萊州壁畫墓.

Li Jinzeng ed:
- JINGUO GUIBAO: SHANXI CHUTU JINGUO WENWU JINGHUA LU
(Treasures of the Jin Kingdom: A Record of the Finest Cultural Relics from the Jin Kingdom Excavated in Shanxi Province) 晉國瑰寶 : 山西出土晉國文物精華彔 。 李進增 主編.

Li Xhenqi and Zhao Zhefu:
- HAIQU HUAFENG: BOHAI SHANGJING CHENG WENWU JINGHUA
(Masterpieces of Cultural Relics from the Upper Capital City of the Bohai Kingdom) 海曲華風 : 渤海上京城文物精華 。 李陳奇 趙哲夫 著.

Li Yinde & Willow Weilan Hai:
- DREAMS OF THE KINGS: A JADE SUIT FOR ETERNITY: TREASURES OF THE HAN DYNASTY FROM XUZHOU
Chu Wang Meng: Yu Yi yu Yongsheng: Xuzhou Bowuguan Handai Zhencang 楚王夢 : 玉衣與永生 : 徐州博物館漢代珍藏.

Li Yongqiang ed:
- LUOYANG CHUTU SICHOU ZHI LU WENWU
(Silk Road Artefacts Excavated at Luoyang) 洛陽出土絲綢之路文物 。 李永強 主編.

LIANGDAICUN RUIGUO MUDI: 2007 NIANDU FAJUE BAOGAO
Cemetery of Rui State at Liangdai Village: an Excavation Report of 2007 梁帶村芮國墓地 : 2007年度發掘報告.

LIAOHE XUN GEN WENMING SUYUAN: ZHONGHUA WENMING QIYUAN ZHAN
Tracing the Source of the Liaohe River Civilization: The Formative Period of Chinese Civilization 遼河尋根文明溯源 : 中華文明起源展.

LIAONING SHENG WENWU KAOGU YANJIUSUO CANG WENWU JINGHUA
(Fine Cultural Artefacts in the Collection of the Liaoning Provincial Cultural Relics and Archaeology Research Institute) 遼寧省文物考古研究所藏文物精華.

Lim, Lucy ed:
- STORIES FROM CHINA'S PAST

Lin Shengzhi:
- TUXIANG YU ZHUANGSHI: BEICHAO MUZANG DE SHENG SI BIAOXIANG
Image and Ornament: The Representation of Death in the Northern Dynasties 圖像與裝飾 : 北朝墓葬的生死表象 。 林聖智 著.

LINYI XIYANCHI JIN MU
Jin Tombs at Xiyanchi, Linyi 臨沂洗硯池晉墓.

Liu Zhendong:
- MINGJIE DE ZHIXU: ZHONGGUO GUDAI MUZANG ZHIDU GAILUN
(An Introduction to the Construction and Layouts of Ancient Chinese Tombs) 冥界的秩序 : 中國古代墓葬制度概論 。 劉振東 著.

Liu Zhimin ed:
- XINCHENG KAISHAN SI
Kaishan Temple in Xincheng 新城開善寺 。 劉智敏 編著.

LIU ZHU WENMING 2006-2010
Important Archaeological Discoveries in Connection with Infrastructure Development in Shaanxi Province 留住文明 2006-2010.

Lu Rong:
- ZHONGGUO MUBEI YANJIU
Research on the Chinese Tombstones 中國墓碑研究 。 盧蓉 著.

Lu Zhangshen ed:
- ZHONGGUO GUOJIA BOWUGUAN GUANCANG WENWU YANJIU CONGSHU: MUZHI JUAN
(Studies of the Collections of the National Museum of China: Tomb Stele Inscriptions) 中國國家博物館館藏文物研究叢書 : 墓誌卷 。 呂章申 主編.

Luoyang Municipal Archaeological Team:
- LUOYANG TIYUCHANG LU XI DONGZHOU MU FAJUE BAOGAO
The Eastern Zhou Tombs to the West of Stadium Road, Luoyang 洛陽體育場路西東周墓發掘報告.

Millennium Art Museum:
- SHIJI GUOBAO II
(The Second Exhibition of National Treasures) 世紀國寶 II.

MISE YUEQI: SHANGLINHU HOUSIAO YAOZHI CHUTU TANG WUDAI MISE CIQI
(Mise Wares from the Yue Kiln: Tang and Five Dynasties Mise Wares Excavated from the Remains of the Housi'ao Kiln at Shanglinhu) 秘色越器 : 上林湖後司岙窯址出土唐五代秘色瓷器.

MIZHI GUANZHUANG HUAXIANGSHI MU
Tombs with Painted Stones at Guanzhuang, Mizhi 米脂官庄畫像石墓.

Musee Guimet:
- SPLENDEURS DES HAN, ESSOR DE L'EMPIRE CELESTE
(Splendours of the Han: The Rise of the Heavenly Kingdom)

Museum of Oriental Ceramics,:
- HEKIRYOKU NO HANA: KOKUSAI KORYU KIKAKUTEN MINDAI RYUSENYO SEIJI DAIYO FUDOGAN YOSHI HAKKUTSU DEIKATEN
Special Exhibition: The Flower of Jade Green: Longquan Celadon of the Ming Dynasty: Recent Archaeological Findings of the Dayao Fengdongyan Kiln Site 碧綠の華 : 明代龍泉窯青磁 : 大窯楓洞岩窯址發掘成果展.

Museum of the Jinsha Remains ed:
- JINSE JIYI: ZHONGGUO CHUTU 14 SHIJI QIAN JINQI TEZHAN
Golden Memories: Gold Wares Prior to the 14th Century Unearthed in China 金色記憶 : 中國出土 14 世紀前金器特展.

- YU YE JIN ZHI: MINGDAI JIANGXI FANWANG MU CHUTU WENWU JINGPIN ZHAN
(Exhibition of Treasures from Tombs of the Ming Dynasty Vassal State in Jiangxi) 玉葉金枝 : 明代江西藩王墓出土文物精品展.

Museum of the Panlongcheng Site:
- SE RU TIAN XIANG QI CHUAN QIAN QIU: ZHONGGUO GUDAI LUSONGSHI WENHUA ZHAN
Mirrored Like Sky, Inherited by Generations: The Exhibition of Turquoise Culture of Ancient China 色如天相器傳千秋:中國古代緑松石文化展.

Nanjing Municipal Museum:
- NANJING REN HUASHI DIDIAN 1993-1994
(Locality of the Nanjing Man Fossils 1993-1994)

Nanjing Museum:
- BEIYINYANGYING - XINSHIQI SHIDAI JI NANZHOU SHIQI YIZHI FAJUE BAOGAO
Excavations of the Beiyinyangying Site

Nanjing Museum ed:
- CHANGMU XIANGWANG: DU XUYI DAYUNSHAN JIANGDU WANGMU
Forget Me Not: The Mausoleum Precinct of the Jiangdu Feudatory Kingdom at Dayun Hill in Xuyi County 長母相忘 : 讀盱眙大雲山江都王墓.

Nanjing Museum et al:
- HONGSHAN YUEMU FAJUE BAOGAO
Excavation Report on the Burials of the Yue State at Hongshan 鴻山越墓發掘報告.

NANYANG NIUWANG MIAO HAN MU KAOGU FAJUE BAOGAO
(Report on the Excavation of the Han Dynasty Tombs at Niuwang Temple in Nanyang) 南陽牛王廟漢墓考古發掘報告.

National Museum of China:
- OULUO YICUI: GUANGXI BAIYUE WENHUA WENWU JINGPIN JI
(Masterpieces from the Baiyue Culture of Guangxi Province) 甌駱遺粹 : 廣西百越文化文物精品集.

- SHANGDAI JIANGNAN: JIANGXI XINGAN DAYANGZHOU CHUTU WENWU JICUI
(The Shang Dynasty in Southern China: Excavated Artefacts from Dayangzhou near Xingan in Jiangxi Province) 商代江南 : 江西新干大洋洲出土文物輯粹.

- WENMING DE SHUGUANG: LIANGZHU WENHUA WENWU JINGPIN JI
(A Brilliant Dawn: Masterpieces of the Liangzhu Culture) 文明的曙光 : 良渚文化文物精品集.

- YUNNAN WENMING ZHI GUANG: DIAN WANGGUO WENWU JINGPINJI
(The Glory of Yunnan Culture: Masterpieces from The Dian Kingdom) 雲南文明之光 : 滇王國文物精品集.

National Museum of China ed:
- SICHOU ZHI LU
(The Silk Road) 絲綢之路 。 國家博物館 編.

National Museum of History:
- HENAN SHENG YUN TAI GUWU TULU
(An Illustrated Catalogue of Artefacts from Henan Province Taken to Taiwan) 河南省運臺古物圖錄.

National Palace Museum:
- HEHE ZONG ZHOU: XIZHOU WENHUA TE ZHAN
The Cultural Grandeur of the Western Zhou Dynasty 赫赫宗周 : 西周文化特展.

- QIN YE LIUFENG: QIN WENHUA TE ZHAN
Reverberations of Qin Heritage - Qin Culture Exhibition 秦業流風 : 秦文化特展.

- SHANG WANG WU DING YU FU HAO: YIN SHANG SHENGSHI WENHUA YISHU TE ZHAN
King Wu Ding and Lady Hao: Art and Culture of the Late Shang Dynasty 商王武丁與婦好 : 殷商盛世文化特展.

National Taiwan Museum:
- JIAN WU CHU TIAN: YUE WANG GOUJIAN JIAN JI CHUGUO CHUTU WENWU ZHAN
The Sword Dance of Chu: An Exhibition of Chu Cultural relics Unearthed in Hubei Province Including the Sword of Guojian, King of Yue 劍舞楚天 : 越王勾踐暨楚國出土文物展.

NEIMENGGU ZIZHIQU CHANGCHENG ZIYUAN DIAOCHA BAOGAO: DONGNAN BU ZHANGUO QIN HAN CHANGCHENG JUAN
(Investigation Report on the Location and Extent of the Great Wall in Southeast Inner Mongolia during the Warring States, Qin and Han Dynasties) 內蒙古自治區長城資源調查報告 : 東南部戰國秦漢長城卷.

NEIMENGGU ZIZHIQU CHANGCHENG ZIYUAN DIAOCHA BAOGAO: BEIWEI CHANGCHENG JUAN
(Investigation Report on the Location and Extent of the Great Wall in Inner Mongolia during the Northern Wei) 內蒙古自治區長城資源調查報告 : 北魏長城卷.

NING'AN HONGZUN YUCHANG: 1992-1995 NIANDU BOHAI MUDI KAOGU FAJUE BAOGAO
(Report on the 1992-1995 Archaeological Excavations of the Bohai Kingdom Graveyard at the Hongzun Fishery near Ning'an) 寧安虹鱒魚場 : 1992-1995 年度渤海墓地考古發掘報告.

Ningxia Museum ed:
- SHENGHUI HUI XIANG: ZHONGGUO HUIZU JINGPIN WENWU
(Masterpieces of Muslim Culture in China) 盛世回鄉 : 中國回族精品文物.

- SHUOSE CHANGTIAN: NINGXIA BOWUGUAN CANG LISHI WENWU JICUI
(Masterpieces in the Ningxia Museum) 朔色長天 : 寧夏博物館藏歷史文物集萃.

Niu Lin & Ren Zhizhong ed:
- YUNNAN GUBEI JINGXUAN
(A Selection of Fine Rubbings from Yunnan) 雲南古碑精選 。 牛霖、 任治忠 主編.

Ordos Museum ed:
- NONGGENG YOUMU PENGZHUANG WENRONG: E'ERDUOSI TONGSHI CHENLIE
The Impact and Mingling of Agriculture and Nomadism: The Exhibition of the General History of Ordos 農耕遊牧碰撞文融 : 鄂爾多斯通史陳列.

Osaka Municipal Museum:
- ZUI TO NO BIJUTSU
(Arts of the Sui and Tang Periods) 隋唐の美術.

Osaka Municipal Museum of Art:
- HAN DYNASTY: NEW LIGHT ON ANCIENT CHINA AFTER 2000 YEARS

Pavilhao Lucas Nogueira Garcez-Oca:
- 5 MILANOS DE CIVILACAO CIHINESA: RELIQUIAS DE SHAANXI E OS GUERREIROS DE XI'AN (AND) OS TESOUROS DA CICADE PROIBIDA: SIBOLOS DA AUTORIDADE IMPERIAL 華夏五千年的文明 & 紫禁城的寶藏.

PINGDINGSHAN YINGGUO MUDI
(Cemetery of the Ying State at Pingdingshan) 平頂山應國墓地.

Psarras, Sophia-Karin:
- HAN MATERIAL CULTURE

Qi Xin,:
- BEIJING JIANCHENG 3040 NIAN JI YAN WENMING GUOJI XUESHU YANTAOHUI HUIYI ZHUANJI
(Proceedings of a Symposium Commemorating 3040 Years Since the Founding of Beijing and the Culture of the Yan Kingdom) 北京建城 3040 年暨燕文明 : 國際學術研討會會議專輯 。 齊心 主編.

QIN YONG XUE YANJIU
A Research in the Studies of the Terra-cotta Warriors in the Mausoleum of the Emperor Qin Shi-huang 秦俑學研究.

QIN YONGCHENG DOUFU CUN ZHANGUO ZHI TAO ZUOFANG YIZHI
(The Remains of the Warring States Pottery Workshop Site at Doufu Village near the Qin Kingdom City of Yongcheng) 秦雍城豆腐村戰國制陶作坊遺址.

QINGLONG SI YU XIMING SI
Qinglong and Ximing Monasteries 青龍寺輿西明寺.

QINGTONGQI YU SHANDONG GU GUO XUESHU YANTAOHUI LUNWEN JI
(Proceedings of the Symposium: Bronzes and the Ancient Kingdoms of Shandong) 青銅器與山東古國學術研討會論文集.

Qinshi Huangdi Bowuguan:
- NANGUO CHU BAO JINGCAI JUEYAN: CHU WENWU ZHENPIN ZHAN
Treasures from the State of Chu of the Eastern Zhou Period 南國楚寶驚采絕艷 : 楚文物珍品展.

Qinshi Huangdi Ling Bowuguan:
- HUYA CHENGCHANG RONGHE: DONGZHOU SHIQI BEIFANG QINGTONG WENHUA ZHENCUI
Rise, Growth and Cultural Integration: The Quintessential Pieces of Northern Bronze Culture During the East Zhou Period 葫芽成長融合 : 東周時期北方青銅器文化臻萃.

Qinshi Huangdi Ling Bowuguan ed:
- SHUIXIANG ZEGUO: DONGZHOU SHIQI WU YUE LIANG GUO LISHI WENHUA ZHAN
Waterside Town - Exhibition of the History and Culture of the Wu and Yue States of Eastern Zhou Period 水鄉澤國 : 東周時期吳越兩國歷史文化展.

- TONG ZHU DIAN HUN: YUNNAN DIANGUO QINGTONG WENHUA ZHAN
Classical Copper Casting Culture in the Dian Kingdom - An Exhibition of Bronze Culture from the Dian Kingdom in Yunnan 銅鋳滇魂 : 雲南滇國青銅文化展.

Qinshi Huangdi Museum ed:
- PING TIANXIA: PING TIANXIA - QIN DE TONGYI
Bringing Peace to All Under Heaven - The Qin Dynasty's Unification of China 平天下 : 平天下 - 秦的統一.

QINSHIHUANG LING ER HAO BINMAYONG FAJUE BAOGAO (DI YI FENCE)
(Report on the Excavation of No. 2 Terracotta Warriors Pit in the Qinshihuang Mausoleum Precinct (Part One)) 秦始皇陵二號兵馬俑坑發掘報告 (第一分冊).

Research Centre for Chinese Frontier Archaeology of Jilin University:
- ASIAN ARCHAEOLOGY 2013 - VOLUME 2

Rong Xinjiang & Zhang Zhiqing ed:
- CONG SAMAERGAN DAO CHANG'AN: SUTEREN ZAI ZHONGGUO DE WENHUA YIJI
From Samarkand to Chang'an: Cultural Traces of the Sogdians in China 從撒馬爾干到長安 : 粟特人在中國的文化遺機 。 榮新江、 張志清 主編.

RUYUAN ZEQIAOSHAN LIUCHAO SUI TANG MU
Burials of the Six Dynasties and the Sui and Tang Dynasties at Zeqiaoshan, Ruyuan 乳源澤橋山六朝隋唐墓.

Sackler Museum Beijing ed:
- YANYUAN JUZHEN: BEIJING DAXUE SAIKELE KAOGU YU YISHU BOWUGUAN ZHANPIN XUANCUI
Treasures from a Swallow Garden: Inaugural Exhibit of the Arthur M. Sackler Museum of Art and Archaeology, Peking University 燕園聚珍 : 北京大學賽克勒考古與藝術博物館展品選粹.

- YANYUAN JUZHEN: BEIJING DAXUE SAIKELE KAOGU YU YISHU BOWUGUAN ZHANPIN XUANCUI
Treasures from a Swallow Garden: Inaugural Exhibit of the Arthur M. Sackler Museum of Art and Archaeology, Peking University 燕園聚珍 : 北京大學賽克勒考古與藝術博物館展品選粹.

SANMENXIA GUOGUO MU
The Guo State Tombs in Sanmenxia 三門峽虢國墓.

SANXINGDUI WENHUA
Sanxingdui Culture 三星堆文化.

Shaanxi Archaeological Research Bureau ed:
- XI'AN BEIZHOU ANJOU MU
Anjou Tomb of Northern Zhou at Xi'an 西安北周安伽墓.

Shaanxi Archaeological Research Institute ed:
- DA LIN DA YA: LANTIAN LU SHI JIAZU MU CHUTU WENWU JINGCUI
(Cultural Treasures Excavated from the Lu Family Cemetery at Lantian) 大臨大雅 : 藍田呂氏家族墓出土文物精粹.

Shaanxi Cultural Relics Bureau ed:
- SHAANXI WENWU GUJI DAGUAN (SAN) SHAANXISHENG SHENGJI WENWU BAOHU DANWEI XUNLI
Grand Sight of Shaanxi Historical Relics and Site (3) The Pilgrimage of the Shaanxi Provincial Level Institutions for Cultural Preservation 陝西文物古蹟大觀(三)陝西省省級文物保護單位巡禮.

Shaanxi Cultural Relics Institute ed:
- HAN YANGLING
The Yangling Mausoleum of Emperor Jingdi of the Western Han Dynasty 漢陽陵.

SHAANXI DILING DANG'AN
(Records of Imperial Tombs in Shaanxi) 陝西帝陵擋案.

SHAANXI FENGXIANG SUI TANG MU: 1983-1990 NIAN TIANYE KAOGU FAJUE BAOGAO
Tombs of the Sui and Tang Dynasties at Fengxiang of Shaanxi Province: The Excavation Report 1983-1990 陝西鳳翔隋唐墓 : 1983-1990 年田野考古發掘報告.

Shaanxi History Museum et al. ed:
- SICHOU ZHI LU YANJIU JIKAN: DI ER JI
Journal of the Silk Road Studies: Volume Two 絲綢之路研究集刊 : 第二輯.

- SICHOU ZHI LU YANJIU JIKAN: DI SI JI
Journal of the Silk Road Studies: Volume Four 絲綢之路研究集刊 : 第四輯.

Shaanxi Provincial Institute of Archaeology ed:
- YUANDAI LIU HEIMA JIAZU MU FAJUE BAOGAO
A Report on the Excavation of the Liu Heima's Family Cemetery of Yuan Dynasty 元代劉黑馬家族墓發掘報告.

Shaanxi Provincial Museum et al. ed:
- SICHOU ZHI LU: DA XIBEI YIZHEN
Silk Road: The Surviving Treasures from the Northwest China 絲綢之路 : 大西北遺珍.

Shaanxi Sheng Kaogu Yanjiusuo:
- QINSHIHUANGDI LINGYUAN KAOGU BAOGAO 2001-2003
Report on Archaeological Researches of the Qin Shihuang Mausoleum Precinct (2001-2003) 秦始皇帝陵園考古報告 2001-2003.

Shandong Cultural Relics and Archaeology Research Institute:
- HAIDAI KAOGU DI SAN JI
(Archaeology of the Haidai Region: Volume Three) 海岱考古第三輯.

Shandong Culture and Archaeology Research Institute ed:
- DAWENKOU XUJI: DAWENKOU YIZHI DI ER, SAN CI FAJUE BAOGAO
Continuation of Dawenkou - Reports on the Second and Third Excavations of Dawenkou Site 大汶口續集 : 大汶口遺址第 二、 三次發掘報告.

Shandong Provincial Museum ed:
- TAIYANG QIDAN: DA LIAO WENWU ZHAN
The Splendor of the Khitan Dynasty 太陽契丹 : 大遼文物展.

Shanghai Museum:
- ARCHAEOLOGICAL TREASURES ON THE SILK ROAD IN XINJIANG UYGUR AUTONOMOUS REGION
Xinjiang Weiwuer Zizhiqu Silu Kaogu Zhenpin 絲路考古珍品 。 馬承源 岳峰 主編.

- JIN YU HUA NIAN: SHAANXI HANCHENG CHUTU ZHOUDAI RUIGUO WENWU ZHENPIN
Golden Age of the Rui State: Zhou Dynasty Treasures from Hancheng, Shaanxi Province 金玉華年 : 陝西韓城出土周代芮國文物珍品.

Shanghai Museum & Shaanxi Museum ed:
- ZHOU QIN HAN TANG WENMING
The Civilization of Zhou, Qin, Han and Tang Dynasties 周秦漢唐文明.

Shanghai Museum ed:
- BAI DAI GUO KE: SHANXI BOWUGUAN CANG GUDAI BIHUA YISHU JINGPIN JI
Transient World: Ancient Wall Paintings from the Shanxi Museum 百代過客 : 山西博物館藏古代壁畫藝術精品集.

- CHENGZHEN ZHI LU
The Process of Urbanization 城鎮之路.

- GU TA YIZHEN
Hidden Relics from Pagodas 古塔遺珍.

- LIANG ZHOU FENGGUO LUNHENG: SHAANXI HANCHENG CHUTU RUIGUO WENWU JI ZHOUDAI FENGGUO KAOGUXUE YANJIU GUOJI XUESHU YANTAOHUI LUNWEN JI
The International Symposium on Rui State Treasures from Hancheng, Shaanxi Province 兩周封國論衡 : 陝西韓城出土芮國文物暨周代封國考古學研究國際學術研討會論文集 。 上海博物館 編.

- SHENCHENG XUNZONG: SHANGHAI KAOGU DA ZHAN
Tracing History: Archaeological Discoveries in Shanghai 申城尋踪 : 上海考古大展.

- ZHIZHOUYUAN: SHANGHAI YUANDAI SHUIZHA YIZHI YANJIU WENJI
(Zhizhouyuan: A Collection of Essays on the Remains of the Yuan Dynasty Water Gates in Shanghai) 志舟苑 : 上海元代水閘遺址研究文集.

- ZHUO BI JIN LEI : MIN FANGLEI YU HUNAN CHUTU QINGTONGQI JINGCUI
'Min' Fanglei and Selected Bronze Vessels Unearthed in Hunan 酌彼金罍 : 皿方罍輿湖南出土青銅器精粹.

Shanhaiguan Great Wall Museum ed:
- HUAXIA JILIANG: SHANHAIGUAN CHANGCHENG BOWUGUAN JIBEN CHENLIE
(An Introduction to the Exhibits in the Great Wall Museum at Shanhaiguan) 華夏脊梁 : 山海關長城博物館基本陳列.

Shanxi Museum ed:
- TIANSHAN WANGSHI: GUDAI XINJIANG SILU WENWU JINGHUA
(Past Events from the Heavenly Mountains: Cultural Treasures from the Silk Road in Xinjiang) 天山往事 : 古代新疆絲路文物精華.

- WENMING DE ZUJI: ZHONGGUO SHEHUI KEXUE YUAN KAOGU YANJIUSUO YOUXIU CHENGGUO JICUI
(Footprints of Civilization: Outstanding Finds by the China Academy of Social Sciences Archaeological Research Institute) 文明的足跡 : 中國社會科學院考古研究所優秀成績萃.

Shanxi Provincial Archaeological Inst:
- SHANGMA MUDI
Shangma Cemetery

Shanxi Provincial Archaeological Research Bureau:
- LINGSHI JINGJIE SHANG MU
(The Shang Dynasty Burial Site at Jingjie near Lingshi) 靈石旌介商墓.

Shao Guotian:
- AOHAN WENWU JINGHUA
Aohan China 敖漢文物精華 。 邵國田 主編.

SHENGTANG FENGCAI: TANG XUE JING MU SHI GUO XIANKE YISHU
(A Sense of the Glory of the Tang: The Fine Engravings on the Stone Sarcophagus from the Tomb of Xue Jing) 盛唐風采 : 唐薛儆墓石椁線刻藝術.

Shenzhen Museum ed:
- FENG BANG JIAN BA: SHANXI YICHENG DAHEKOU MUDI CHUTU XIZHOU BAGUO WENWU ZHENPIN
(Western Zhou Treasures from the Ba Kingdom Excavated at the Dahekou Cemetery at Yicheng in Shanxi Province) 封邦建霸 : 山西翼城大河口墓地出土西周霸國文物珍品.

- JIAN WU CHU WANG: HUBEI CHUTU CHU WENWU ZHAN TULU
Sword Dance of Chu: Chu Cultural Relics from Hubei Province Exhibition Catalogue 劍舞楚王 : 湖北出土楚文物展圖彔.

Shenzhen Nanshan Museum:
- YONGYUAN DE CHANG'AN: SHAANXI TANGDAI WENWU JINGHUA ZHAN
Eternal Chang'an: Alluring Artefacts from the Grand Capital of the Tang 永遠的長安 : 陝西唐代文物精華展.

Shenzhen Wangye Museum:
- DA TANG ZHI MEI: YI DAI YI LU BEIHOU DE QIYONG
The Beauty of Tang Dynasty: Treasures of the Ancient Empire 大唐之美 : 一帶一路背後的器用.

SHENZHEN YANTIAN SANZHOUTIAN QINGDAI ZHI MINGUO SHIQI MUZANGQUN FAJUE BAOGAO
(Report on Excavations at the Qing Dynasty and Republic Period Cemetery at Sanzhou Tian near Yantian, Shenzhen) 深圳鹽田三洲天請帶至民國時期墓葬群發覺報告.

SHIFANG CHENGGUAN ZHANGUO QIN HAN MUDI
(The Qin and Han Burial Site at Chengguan in Shifang) 什邡城關戰國秦漢墓地.

Shijiahe Archaeological Team ed:
- XIAOJIA WUJI
(The Xiaojia Wuji Neolithic and Chu Site) 肖家屋脊 。 石家河考古隊.

SHIKU SI YANJIU: DI YI JI
Study on the Cave Temples: No. 1 石窟寺研究 : 第一輯.

SHIZHAOCUN YU XISHANPING
Shizhaocun and Xishanping 師趙村與西山坪.

Shoto Museum:
- CHINESE TREASURES FROM THE CHANG FOUNDATION

SICHUAN PINGWU TUSI YIZHEN: MINGDAI WANG XI JIAZU MU CHUTU WENWU XUANCUI
(Relics of the Chieftain of Pingwu in Sichuan: A Selection of Treasures Excavated from the Ming Dynasty Cemetery of the Kings of Xi) 四川平武土司遺珍 : 明代王璽家族墓出土文物選粹.

Sichuan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology et al:
- LUXIAN SONG MU
Excavation of Song Dynasty Tombs in Luxian County, Sichuan 瀘縣宋墓.

SICHUAN WENHUA YICHAN
Brief Information on Major Historical Sites under National Protection in Sichuan Province 四川文華遺產.

Song Yubin et al. ed:
- ELUOSI BINHAI BIANJIANG QU BOHAI WENWU JICUI
(Bohai Cultural Relics from Coastal Areas of the Russian Far East) 俄羅斯濱海邊疆區渤海文物集粹 。 宋玉彬 等 主編.

- ELUOSI BINHAI BIANJIANG QU NUZHEN WENWU JICUI
(Jurchen Cultural Relics from Coastal Areas of the Russian Far East) 俄羅斯濱海邊疆區女真文物集粹 。 宋玉彬 等 主編.

State Cultural Relics Bureau and the Public Security Bureau ed:
- ZHONGZHI CHENGCHENG LEITING CHUJI: 2010 NIAN QUANGUO ZHONGDIAN DIQU DAJI WENWU FANZUI CHENGGUO JINGCUI
The Achievement of the Specialized Fight Against the Cultural Relics-Involved Crimes of the Key Regions in 2010 众志成城 。 雷霆出擊 : 2010年全國重點地區打擊文物犯罪成果精粹.

State Cultural Relics Bureau ed:
- QIN YUN: DABUZI SHAN CHUTU WENWU JINGCUI
The Charm of Qin: Gems of Cultural Relics Unearthed from Dabuzi Hill 秦韵 : 大堡子山出土文物精粹 。 國家文物局 編.

- ZHONGGUO WENWU DITU JI - XIZANG ZIZHIQU FENCE
(Maps of China's Cultural Artefacts - Tibet) 中國文物地圖集 : 西藏自治區分冊.

- ZHONGGUO WENWU DITU JI: NINGXIA HUIZU ZIZHIQU FENCE
(Maps of China's Cultural Artefacts - Ningxia Autonomous Region) 中國文物地圖集 : 寧夏回族自治區分冊.

Sun Fuxi ed:
- XI'AN WENWU JINGHUA: CIQI
(Masterpieces of Xi'an's Cultural Relics: Porcelain) 西安文物精華 : 瓷器 。 孫福喜 主編.

Sun Kai ed:
- MINGDAI ZHOU FANWANG LING DIAOCHA YU YANJIU
(Investigation and Research into the Tombs of the Zhou Fiefdom of the Ming Dynasty) 明代周藩王陵調查輿研究 。 孫凱 編著.

Taicang Museum ed:
- DA YUAN CANG: TAICANG FANCUNJING YUANDAI YIZHI CHUTU CIQI JINGCUI
Yuan Dynasty Warehouse: Archaeological Discoveries of Ceramic Unearthed from the Yuan Period Fancunjing Site in Taicang 大元倉 : 太倉樊村涇元代遺址出土瓷器精粹.

Tang Changyu ed:
- TULUFAN CHUTU WENSHU: ER
(Documents Excavated at Turfan: Two) 吐魯番出土文書.

Tang Yunjun ed:
- JIANGSU WENWU GUJI TONGLAN
(A Survey of the Cultural Sites of Jiangsu Province) 江蘇文物古蹟通覽 。 唐雲俊 主編.

Tian Yongqiang comp:
- QIAN GU YIZHEN: QINGCHENG XIAN
Historical Relics in Qingcheng County 千古遺珍 : 慶城縣 。 田永強 主編.

Tokyo Metropolitan Museum of Art:
- CIVILIZATION OF ANCIENT SICHUAN
Treasures from Sanxingdui and Jinsha

Tokyo National Museum:
- CHUGOKU OCHO NO SHIHO
China: Grandeur of the Dynasties 中國王朝の至宝.

TULUFAN ASITANA-HALAHEZHUO MUDI: HALAHEZHUO JUAN
Atana-Karakhoja Cemetery in Turpan: Book of Karakhoja 吐魯番阿斯塔那-哈拉何卓墓地 : 哈拉何卓卷.

Turfan Museum et al ed:
- TULUFAN JIN TANG MUDI: JIAOHEGOUXI MUNAER BADAMU FAJUE BAOGAO
Jin and Tang Cemeteries in Turfan: A Report of the Excavations at the Jiaohegouxi, Munaer and Badamu Cemeteries 吐魯番晉唐墓地 : 交河沟西, 木納爾, 巴達木 發掘報告.

Ulanqab Municipal Museum ed:
- WULANZHAIBU SHI BOWUGUAN GUANCANG WENWU JINGPIN JICUI
(Cultural Treasures in the Collection of Ulanqab Municipal Museum) 烏蘭寨布市博物館館藏文物精品集萃.

WAN TANG QIAN KUAN FUFU MU
The Qian Kuan Couple Tombs in Late Tang 晚唐錢寬夫婦墓.

Wang Binghua; Mair, Victor trans:
- XINJIANG GU SHI: GUDAI XINJIANG JUMIN JI QI WENHUA 新疆古尸 : 古代新疆居民及其文化 。 王炳華 主編.

Wang Guoping et al. ed:
- NANYUE HAN MU
(Han Dynasty Tombs at Nanyue) 南樂漢墓 。 王國平 等 主編.

Wang Hu ed:
- ZHONGGUO CHUANTONG QIJU SHEJI YANJIU: SHOU JUAN
A Study on Chinese Traditional Utensil Design: Volume One 中國傳統器具設計研究 : 首卷 。 王琥 主編.

Wang Jinxian:
- CHANGZHI SONG JIN YUAN MUSHI JIANZHU YISHU YANJIU
Studies on Tomb Buildings of Song, Jin and Yuan Dynasties in Changzhi 長治宋金元墓室藝術研究 。 王進先 著.

Wang Jun:
- MA'ANSHAN LIUCHAO MUZANG FAJUE YU YANJIU
(Excavation and Research into the Six Dynasty Tombs at Maanshan) 馬鞍山六朝墓葬發掘報告 。 王俊 主編 .

Wang Linshan ed:
- YILI HEGU KAOGU WENJI
(A Collection of Essays relating to the Archaeology of the Yili Region) 伊利河谷考古文集 。 王林山 主編.

Wang Xiu:
- MEILI LUOYANG: HELUO DIQU WENWU KAOGU CHENGGUO JINGHUA
Charm of Luoyang - The Archaeological Treasures Exhibition of He and Luo Area 魅力洛陽河洛地區文物考古成果精華 。 王繡 主編.

Wang Xueli:
- JIEDU QIN YONG: KAOGU QINLIZHE DE SHIJIAO
(Interpreting the Terracotta Army: A Personal Archaeological Perspective) 解讀秦俑 : 考古亲歷者的視角 。 王學理 著.

Wang Zhijie:
- MAOLING WENWU JIANSHANG TUZHI
Cultural Relics of Maoling Mausoleum by Pictures and Stories 茂陵文物鑒賞圖志 。 王志杰 著.

Wang Zhimin ed:
- SHANDONG SHENG LISHI WENHUA YIZHI DIAOCHA YU BAOHU YANJIU BAOGAO
(A Report on Research into the Investigation and Preservation of Historical and Cultural Sites in Shandong Province) 山東省歷史文華遺址調查與保擭研究報告 。 王志民 主編.

Watson, William:
- STUDIES IN CHINESE ARCHAEOLOGY AND ART: VOLUME 1
- STUDIES IN CHINESE ARCHAEOLOGY AND ART: VOLUME 2

Wu Chunming ed:
- HAIYANG YICHAN YU KAOGU
Maritime Cultural Heritage and Archaeology in Seas Surrounding China 海洋遺產與考古 。 吳春明 主編.

- HAIYANG YICHAN YU KAOGU (DI ER JI)
Maritime Cultural Heritage and Archaeology in Seas Surrounding China (II) 海洋遺產與考古(第二輯) 。 吳春明 主編.

Wu Hsiao-yun:
- CHARIOTS IN EARLY CHINA

Wu Hung & Guo Weiqi ed:
- YIZHI YU TUXIANG
Sites and Images 遺址與圖像 。 巫鴻 郭偉其 主編.

Wu Hung ed:
- BETWEEN HAN AND TANG: RELIGIOUS ART AND ARCHAEOLOGY IN A TRANSFORMATIVE PERIOD
Han Tang zhijian de Zongjiao Yishu yu Kaogu 漢唐之間的宗教藝術與考古 。 巫鴻 主編.

Wu Liji:
- LIAODAI MUZANG YISHU ZHONG DE NABO WENHUA YANJIU
(Research into the Migratory Culture of the Liao Rulers Based on Artefacts in Liao Dynasty Tombs) 遼代墓葬藝術中的捺鉢文化研究 。 烏力吉 著.

Wu Xiaosong:
- QICHUN LUOZHOU CHENG 2001 NIAN FAJUE BAOGAO
(2001 Excavation Report at Qichun near the City of Luozhou) 蘄春羅州城2001年發掘報告 。 吳曉松主編.

WUDAI WANG CHUZHI MU
(The Five Dynasties Tomb of Wang Chuzhi) 五代王處直墓.

WUZHONG BEIJIAO BEIWEI TANG MU
Northern Wei and Tang Tombs at the Northern Outskirts of Wuzhong City 吳忠北郊北魏唐墓.

WUZHONG XIJIAO TANG MU
Tang Tombs at the West Outskirt of Wuzhong City 吳忠西郊唐墓.

XI'AN YOUJIAZHUANG QIN MU
(Qin Dynasty Tombs at Youjiazhuang, Xi'an) 西安尤家庄秦墓.

Xiangyang Museum ed:
- SANGUO YI YUN: XIANGYANG FANCHENG DAXING SANGUO MU CHUTU WENWU
(The Lost Charm of the Three Kingdoms: Artefacts Excavated from the Large Three Kingdoms Tomb at Fancheng near Xiangyang) 三國遺韻 : 襄陽樊城大型三國墓出土文物.

Xianyang Archaeological Bureau ed:
- WUDAI FENGHUI MU
Fenghui's Tomb of the Five Dynasties 五代馮暉墓.

Xianyang Museum ed:
- XIANYANG YANGJIAWAN XIHAN CAIHUI BING MA YONG
Painted Terracotta Warriors and Horses from Yangjiawan, Xianyang City 咸陽楊家灣西漢彩繪兵馬俑.

Xiaoshan Museum ed:
- SHAN QI YUE HUN: CHAILING SHAN TUDUN MU KAOGU FAJUE CHENGGUO ZHAN
(Exhibition of the Results of the Archaeological Excavation of the Earthen Mound Tombs at Chailing Shan) 山栖越魂 : 柴岺山土墩墓考古發掘成果展.

Xie Zhixiu ed:
- HUIHUANG SANSHI NIAN: SHANDONG KAOGU CHENGJIU XUNLI
(A Flaming Beacon for Thirty Years: A Tour of the Achievements of Archaeology in Shandong) 輝煌三十年 : 山東考古成就巡禮 。 謝治秀 主編.

XINJIANG ALETAI DIQU KAOGU YU LISHI WENJI
(A Collection of Essays on the Archaeology and History of the Altai Region in Xinjiang) 新疆阿勒泰地區考古與歷史文集.

XINJIANG KEZIER SHIKU KAOGU BAOGAO
The Archaeological Report of the Kizil Grottoes in Xinjiang 新疆克孜爾石窟考古報告.

Xinjiang Tongshi Tulu ed:
- XINJIANG TONGSHI TULU: XIANQIN QIN HAN
History of Xinjiang Picture I (Pre-Qin, Qin and Han) 新疆通史圖彔 先秦秦漢.

XINJIANG WENHUA YICHAN: QUANGUO ZHONGDIAN WENWU BAOHU DANWEI
(Cultural Sites of Xinjiang: Key Protected Sites) 新疆文化遺產 : 全國重點文物保護單位.

XINTIAN: SHANXI HOUMA WENWU JINGXUAN
(New Field: A Selection of the Finest Relics from Houma in Shanxi) 新田 : 山西侯馬文物精選.

XINZHENG XIYASI DONGZHOU MUDI
Xiyasi Cemetery of the Eastern Zhou Period in Xinzheng 新鄭西亞斯東周墓地.

Yan Fuchang ed:
- BASHU GUDAI YUEQI JINGPIN TULU
Illustrated Guide to Outstanding 'Ba Shu' Ancient Musical Instruments 巴蜀古代樂器精品圖录 。 嚴福昌 主編.

Yan Genqi et al. ed:
- MANGDANGSHAN XIHAN LIANG WANG MUDI
Prince of the State of Liang's Mausoleums of the Western Han at Mount Mangdang 芒碭山西漢梁王墓地 。 閻根齊 主編.

Yan Huiqun ed:
- JINGNING BOWUGUAN WENWU JINGPIN TU JI
(An Illustrated Collection of Cultural Treasures in the Jingning Museum) 靜寧博物館文物精品圖集.

Yang Xiaoneng:
- REFLECTIONS OF EARLY CHINA
- SCULPTURE OF PREHISTORIC CHINA

YANGZHOU CHENG 1987-1998 NIAN KAOGU FAJUE BAOGAO
Yangzhou City: Report on the Archaeological Excavation 1987-1998 揚州城 : 1987-1998 年考古發掘報告.

YANSHI XINGYUAN TANG MU
The Tang Tombs in Yanshi Xingyuan 偃師杏園唐墓.

YECHENG WENWU JINGHUA
(Fine Cultural Relics from Yecheng) 耶城文物菁華.

Yili Museum ed:
- YILI CAOYUAN WENHUA: XUNZHAO YOUMUREN DE LISHI GUIJI
Ili Grassland Culture: Looking for the History of Nomadic People 伊犁草原文化 : 尋找遊牧人的歷史軌跡.

Yin Qing ed:
- TULUFANXUE XIN LUN
(New Essays on Turfan Studies) 吐魯番學新論 。 殷晴 主編.

YINXU FAJUE BAOGAO 1958-1961
Excavation of Yinxu 1958-1961

YONGCHENG HUANGTUSHAN YU CUOCHENG HAN MU
Han Period Tombs on Huangtu Hill and at Cuocheng in Yongcheng 永城黃土山與酇城漢墓.

Yuan Zhongyi:
- QINSHIHUANG LING KAOGU FAXIAN YU YANJIU
(Archaeological Discoveries and Research at the Mausoleum of Qinshihuang) 秦始皇陵考古發現輿研究 。 袁仲一 著.

YUGANG CHU MU
(Chu Period Tombs at Yugang) 余崗楚墓.

Yuhang District Museum ed:
- YUHANG YIQIAO HAN LIUCHAO MU
The Yiqiao Cemetery of the Han Dynasty and the Six Dynasties in Yuhang 余杭義橋漢六朝墓.

YUNGANG BAOHU WUSHI NIAN
(50 Years of Conservation Work at the Yungang Caves) 雲岡保護五十年.

Zhang Naizhu & Zhang Chengyu:
- LUOYANG YU SICHOU ZHI LU
Luoyang and the Silk Road 洛陽與絲綢之路 。 張乃口 張成渝 著.

Zhang Wenbin ed:
- XIN ZHONGGUO CHUTU WADANG JILU: GANQUANGONG JUAN
(Eave Tiles Excavated in New China: The Ganquan Palace Site) 新中國出土瓦當集錄 : 甘泉宮卷 。 張文彬 主編.

- XIN ZHONGGUO CHUTU WADANG JILU: QI LINZI JUAN
(Eave Tiles Excavated in New China: The Qi dynasty site at Linzi in Shandong) 新中國出土瓦當集錄 : 齊臨淄卷 。 張文彬 主編.

Zhang Zengqi:
- JINNING SHIZHAISHAN
(The Shizhaishan Site at Jinning in Yunnan Province) 晉寧石寨山.

Zhang Zhen:
- ZHONGHUA GU GUO GU DU
(China's Ancient Kingdoms and Capitals) 中華古國古都.

Zhao Congcang ed:
- CHENG YANG QINGTONGQI
(Bronzes from Chenggu and Yang Counties in Shaanxi Province) 城洋青銅器 。 趙叢蒼 主編.

ZHEBEI SONGZE WENHUA KAOGU BAOGAO JI (1996-2014)
(Archaeological Reports on the Neolithic Songze Culture of Northern Zhejiang Province) 浙北崧澤文化考古報告集.

Zhejiang Archaeological Research Bureau ed:
- HUHANGYONG GAOSU GONGLU KAOGU BAOGAO
(Report of Archaeological Excavations Undertaken During the Construction of the Shanghai-Hangzhou-Ningbo Expressway) 滬杭甬高速公路考古報告.

- LEIFENG YIZHEN
Treasures from the Leifeng Pagoda 雷峰遺珍.

ZHEJIANG KAOGU JINGHUA
(Treasures of Zhejiang Archaeology) 浙江考古精華.

Zhejiang Museum ed:
- JU ZHEN HUI BAO
(A Luxurious Gathering of Treasures) 聚珍薈寶.

Zhejiang Provincial Institute of Cultural Relics ed:
- SILONGKOU YUEYAO ZHI
The Yueyao Kiln Site at Silongkou 寺龍口越窯址.

Zhejiang Provincial Museum ed:
- JIN YU MO SHOU: HUBEI QICHUN MING JING FANWANG MU ZHENBAO
(Gold and Jade Guarded in Silence: Golden Treasures from the Royal Tombs of the Ming Dynasty Jing Fiefdom at Qichun In Hubei Province) 金玉默守 : 湖北蘄春明荆藩王墓珍寶.

- ZHONGGUO GUDAI FO TA DIGONG WENWU GUOJI XUESHU YANTAOHUI LUNWEN JI
(Proceedings of the International Symposium on Cultural Artefacts Discovered in Underground Crypts in Ancient Buddhist Pagodas in China) 中國古代佛塔地宮文物國際學術研討會論文集.

Zheng Chengyan:
- LIAODAI GUIZU SANGZANG ZHIDU YANJIU
Research on the Funeral System of Nobility of the Liao Dynasty 遼代貴族喪葬制度研究 。 鄭承燕 著.

Zhongguo Shehui Kexue Yuan Kaogu Yanjiusuo ed:
- TENGZHOU QIANZHANGDA MUDI
Qianzhangda Cemetery in Tengzhou 滕州前掌大墓地.

ZHONGGUO YINYUE WENWU DAXI: HUBEI JUAN
(Series on Chinese Musical Artefacts: Hubei Province) 中國音樂文物大系 : 湖北卷.

Zou Houben:
- JIANGSU KAOGU WUSHI NIAN
(Fifty Years of Archaeology in Jiangsu) 江蘇考古五十年.