KKR011
KEISETSU KEN RONGA SOSHO - KAN 1-3. (Vols. 1-3 from the Hall of Study Collectanea on Painting Theory). Osaka, 1922. Each vol. c. 100 pp. 21x14 cm. Stitched, cloth case.
GBP 30.00
Self-contained part of a collected set of Japanese editions of Chinese texts on the theory of painting. Contains: Xie He: 'Guhua Pinlu', Yao Zui: 'Houhua Pinlu', Wang Wei: 'Huaxue Mijue', Jing Hao: 'Bifa Ji', 'Shanshui Jieyao', Li Cheng: 'Shanshui Jue', Guo Xi: 'Linquan Gaozhi', Guo Si: 'Hualun', 'Jiyi', Mi Fu: 'Hua Shi', Han Zhuo 'Shanshui Chun Quanji', Huang Gongwang 'Xie Shanshui Jue', Huizong 'Lunhua Zaping', Li Zhengsou 'Hua Shanshui Jue', Zhongren 'Hua Mei Pu', Li Yan 'Zhupu Xianglu', Mo Shilong: 'Hua Shuo', Shen Jing: 'Hua Chen', and Daoji: 'Hua Yulu'. Annotated. In literary Chinese.
Subjects: Painting
Item 361 in List 203.
Record produced by Hanshan Tang Books, www.hanshan.com.