ZGQT06
Zhang Dunsheng et al: ZHONGGUO QINGTONGQI QUANJI 6 - XIZHOU 2. (Collection of Chinese Bronzes 6 - Western Zhou 2). Zhongguo Meishu Fenlei Quanji. Beijing, 1997. 8, 34, 192, 71, 2 pp. 192 colour plates, c. 320 b/w text illustrations. 29x22 cm. Cloth.
GBP 70.00
Volume 6 of the series on bronzes, itself part of the huge series 'Zhongguo Meishu Fenlei Quanji'. This volume is the second on Western Zhou bronzes. Excellent colour illustrations. Includes illustrations of rubbings of inscriptions on bronzes. Chinese text only.
Subjects: Bronzes
Available, as of: 03/03/2020
Was item 702 in printed List 198.
Record produced by Hanshan Tang Books, www.hanshan.com.