QINMS1
Qing Qu ed: MINGUO SHI DA CANGJIA. (Ten Famous Collectors of the Republic Period). Beijing, 2014. 4, 295 pp. 25x17 cm. Wrappers.
GBP 30.00
The ten collectors are: Fu Zengxiang, Zhang Shuxun, Pang Laichen, Wu Hufan, Ye Gongchuo, Zhang Daqian, Rong Geng, Qian Jingtang, Wang Shixiang and Zhang Boju. Biographies and histories of the collections of each. In Chinese.
Subjects: Connoisseurship Biography
Available, as of: 26/04/2018
Was item 184 in printed List 189.
Record produced by Hanshan Tang Books, www.hanshan.com.