Jade
Please browse this list or use the search form above to look for keywords or phrases.

2015 ANTIQUES: CHINESE ARTS AUCTION RECORDS 2014.1.1-2014.12.31 (JEWELRY)
2015 Gudong Paimai Nianjian: Zhubao Feicui

2016 ANTIQUES: CHINESE ARTS AUCTION RECORDS 2015.1.1-2015.12.31 (JADES)
2016 Gudong Paimai Nianjian: Yuqi

Alvin Lo Oriental Art:
- AUSPICIOUS JADE ANIMALS

Anhui Archaeological Research Institute:
- LINGJIATAN YUQI
Jades Unearthed from Lingjiatan

Argence, Rene-Yvon Lefebvre d':
- CHINESE JADES IN THE AVERY BRUNDAGE COLLECTION

Arthur M. Sackler Museum of Art and Archaeology, Beijing University:
- QUANLI YU XINYANG: LIANGZHU YIZHI QUN KAOGU TEZHAN
Power in Things: New Perspectives on Liangzhu (Special Exhibition of Archaeological Finds From the Liangzhu Site)

Aurora Art Museum:
- GU YU XUANCUI 1
Selected Works of Jade from the Collection of Aurora Art Museum Volume I

AUSPICIOUS ORNAMENTAL JADES
A Wanyu Shanfang Collection of Qing Jades

THE BEAUTIFUL SCULPTURE OF JADE

British Museum:
- TREASURES FROM SHANGHAI

Changshu Museum:
- CHANGSHU BOWUGUAN CANG YU
Collected Jade of Changshu Museum

Chen Xiasheng:
- SU GU HUA JIN: TAN GUGONG ZHUBAO
(Discussions on Treasures of the Gugong)

Cheng Te-k'un:
- THE CARVING OF JADE IN THE SHANG PERIOD
- JADE FLOWERS AND FLORAL PATTERNS IN CHINESE DECORATIVE ART

Chinese University of Hong Kong,:
- JADES OF THE LIANGZHU
The Dawn of Chinese Civilization

Cho Nan-chiuen:
- THE WORLD OF JADE
Guyu Zhuanlan

Chou, Mark:
- DICTIONARY OF JADE NOMENCLATURE

Christie's:
- FINE CHINESE JADE CARVINGS FROM THE TIANHE SHANFANG COLLECTION
- A PRIVATE ENGLISH COLLECTION OF WHITE JADE CARVINGS
- SUPERB JADE CARVINGS FROM AN IMPORTANT EUROPEAN COLLECTION

Cultural Relics and Archaeological Institute of Zhejiang ed:
- MIAOQIAN
Miaoqian

Five Thousand Years of Chinese Art ed:
- CHINESE JADE, PART II
From Neolithic Age to Shang

- CHINESE JADE, PART III
From Neolithic Age to Shang

Fossati, Gildo:
- THE WORLD OF JADE

Franz, Hedda and Lutz:
- FRANZART: CHINESE ART FROM THE HEDDA AND LUTZ FRANZ COLLECTION

Frey, Robert L. ed:
- THE BULLETIN OF THE FRIENDS OF JADE 3

Godfrey Collection:
- THE GERALD GODFREY PRIVATE COLLECTION OF FINE CHINESE JADES

Gugong Museum:
- YUQI 1-3
(Jadeware 1-3)

- YUQI
Jadeware I & II

- GUGONG CANG YU
- GUYU JINGCUI
(The Cream of Old Jades)

Gure, Desmond:
- AN EARLY JADE ANIMAL VESSEL AND SOME PARALLELS

Hansford, S. Howard:
- CHINESE CARVED JADES

Hansford, S. Howard intro:
- EXHIBITION OF CHINESE JADES

Hardinge, Sir Charles:
- JADE - FACT AND FABLE

Hartman, Joan:
- ANCIENT CHINESE JADES FROM THE BUFFALO MUSEUM OF SCIENCE
- CHINESE JADE OF FIVE CENTURIES

Hayashi, Minao:
- CEREMONIAL JADE IN ANCIENT CHINA

He Zhengguang et al. ed:
- GUDAI YUDIAO DAQUAN
The Archaic Jade

- ZHONGGUO YUQI DAQUAN
The Chinese Jades

Hong Kong Museum of Art:
- CHINESE JADE ANIMALS
Zhongguo Xiaosheng Yudiao

Jaquillard, Pierre:
- MATIERE ET PRESENCE

Kleiner, Robert W. L:
- CHINESE JADES FROM THE COLLECTION OF ALAN AND SIMONE HARTMAN

Lally, J. J. & Co:
- ANCIENT CHINESE JADE

Li Gengfu:
- SHE YU
(Explaining Jade)

Li Hai:
- HANGZHOU GU YU
Ancient Jade of Hangzhou

Li Yinde & Willow Weilan Hai:
- DREAMS OF THE KINGS: A JADE SUIT FOR ETERNITY: TREASURES OF THE HAN DYNASTY FROM XUZHOU
Chu Wang Meng: Yu Yi yu Yongsheng: Xuzhou Bowuguan Handai Zhencang

Li Yinghao:
- MINJIAN YU
(Popular Jades)

Liaoning Sheng Wenwu Kaogu Yanjiusuo ed:
- NIUHELIANG HONGSHAN WENHUA YIZHI YU YUQI JINGCUI
(Remains of the Niuheliang Hongshan Culture & Selection of Jade Finds)

Liu Yunhui ed:
- BEIZHOU SUITANG JINGJI YUQI
(Jades Unearthed from the Capitals of the Northern Zhou, Sui and Tang Dynasties)

Loehr, Max:
- EARLY CHINESE JADES

Luzzato-Bilitz, Oscar:
- ANTIQUE JADE

Lytle, Miriam Anderson:
- THE LIZZADRO COLLECTION

Ma Weidu ed:
- YU ZHI QI
The Art of Jade

McElney, Brian S:
- JADE CARVINGS FROM THE BRIAN S. MCELNEY COLLECTION

Markel, Stephen ed:
- THE WORLD OF JADE

Mason, Charles ed:
- SPINACH GREEN AND MUTTON-FAT WHITE

Michel, Henri:
- LES JADES ASTRONOMIQUES CHINOIS

Musee Guimet,:
- JADE

Museum of the Jinsha Remains ed:
- YUHUI JINSHA: XIA SHANG SHIQI YU WENHUA TEZHAN
(A Convergence of Jades from Jinsha: Special Exhibition of the Jade Culture of the Xia and Shang Dynasties)

Myers, Myrna & Salviati, Filippo:
- THE LANGUAGE OF ADORNMENT

Na Zhiliang:
- ZHONGGUO GUYU TUSHI
(Illustrated Discussions on Ancient Chinese Jades)

National Museum of China:
- SHANG YI YIYI: SI FANG ZHI JI: YINXU WENWU LI DE WANSHANG SHENGSHI
(The Glory of the Late Shang Dynasty as Shown in Artefacts from Yinxu)

- WENMING DE SHUGUANG: LIANGZHU WENHUA WENWU JINGPIN JI
(A Brilliant Dawn: Masterpieces of the Liangzhu Culture)

National Museum of History:
- CAIFENG YUJIE: YUQI JINGXUAN ZHAN
The Cathy Chow Collection of Fine Jade Carving

National Museum Stockholm:
- CELADON - JADE

National Palace Museum:
- MASTERWORKS OF CHINESE JADE IN THE NATIONAL PALACE MUSEUM

National Palace Museum Southern Branch:
- YUE GUO KUNLUN SHAN DE ZHENBAO: YUAN CANG YISILAN YUQI TE ZHAN
Treasures from across the Kunlun Mountains: Islamic Jades in the National Palace Museum Collection

Nott, Stanley Charles:
- CHINESE JADE THROUGHOUT THE AGES

Orientations Magazine:
- CHINESE JADE

Palmer, J. P:
- JADE

Parke-Bernet Galleries:
- CHINESE PORCELAINS AND JADES, ENGLISH FURNITURE ... ORIENTAL RUGS PART II

Peng Yanning & Ren Hou ed:
- QIJIA GU YU
(Ancient Jades from the Qijia Culture)

Pope-Hennessy, Una:
- A JADE MISCELLANY

Randall, Christopher:
- THE BRUSH AND THE STONE

Rawson, Jessica & Ayers, John:
- CHINESE JADE THROUGHOUT THE AGES
- CHINESE JADE THROUGHOUT THE AGES

Salmony, Alfred:
- COLLECTING ANCIENT CHINESE JADES

Sang Xingzhi et al ed:
- SHUO YU
(About Jade)

Schneeberger, Pierre-F:
- THE BAUR COLLECTION - CHINESE JADES

SHANDONG JIYANG LIUTAIZI YUQI YANJIU
(Research into Western Zhou Jades Founds at Lituaizi near Jiyang in Shandong Province)

Shanghai Museum:
- ZHONGGUO SUI TANG ZHI QINGDAI YUQI XUESHU YANTAOHUI
Symposium on Chinese Jade from Sui and Tang to Qing Dynasties

Shijiahe Archaeological Team ed:
- XIAOJIA WUJI
(The Xiaojia Wuji Neolithic and Chu Site)

Sotheby's:
- THE CONCORDIA HOUSE COLLECTION

Sun Bingjun & Cai Qingliang ed:
- RUIGUO JIN YU XUANCUI: SHAANXI HANCHENG CHUNQIU BAOCANG
Selected Bronze, Jade and Gold Treasures from the Rui State of Early Spring and Autumn Period

Teng Shu-p'ing:
- NEOLITHIC JADES IN THE COLLECTION OF THE NATIONAL PALACE MUSEUM
Guoli Gugong Bowuyuan Cang Xinshiqi Shidai Yuqi Tulu

Tianjin Municipal Art Museum:
- TIANJIN SHI YISHU BOWUGUAN CANG YU
(Jades from the Tianjin Municipal Art Museum)

Wills, Geoffrey:
- JADE OF THE EAST

Xi'an Museum ed:
- JIN HUI YU DE: XI'AN BOWUGUAN CANG JIN YIN QI YUQI JINGCUI
(Masterpieces of Gold, Silver and Jade Treasures from the Xi'an Museum)

Xia Nai et al:
- YINXU YUQI
The Jades From Yinxu

Xu Xiaodong:
- LIAODAI YUQI YANJIU
(Research into Liao Jades)

Xu Yanzhen ed:
- ZHONGGUO YU
(Chinese Jade)

Xue Guisheng:
- ZHONGGUO YUQI SHANGJIAN
(The Appreciation and Verification of Chinese Jade)

Yang Boda:
- GU YU KAO
(Research into Old Jades)

Yang Boda ed:
- YU YUAN: DEAN TANG CANG YU
A Romance with Jade from the De An Tang Collection

Yang Jianfang:
- ZHONGGUO GUYU SHUMU
(A Bibliography of Publications on Ancient Jade)

Yao Qinde and Gong Jinyuan:
- WUGUO WANGSHI YUQI
Royal Jades of Wu Guo

YU WENHUA LUNCONG 2
Treatises On Jade Vol. 2

YU WENHUA LUNCONG 3
Treatises On Jade Vol. 3

Zacke, Galerie:
- ARCHAISCHE UND ANTIKE JADEN AUS CHINA TEIL 1
(Archaic and Antique Jades from China - Part I)

Zara, Louis:
- JADE

Zeileis, Friedrich Georg:
- AUSGEWAHLTE CHINESISCHE JADE AUS SIEBEN JAHRTAUSENDEN

Zhang Guangwen:
- YUQI SHIHUA
(A Popular History of Jade Artefacts)

Zhang Junmo:
- YUYI
(Art of Jade)

Zhang Wei:
- ZHONGGUO GUDAI YUQI
(Ancient Chinese Jades)

Zhang Wei ed:
- XINJIAN GU YU ZHENSHANG
(The Authentication and Appreciation of Some Recently-Excavated Ancient Jades)

ZHANGJIAPO XIZHOU YUQI
Jades from the Western Zhou cemetery at Zhangjiapo

Zhao Chaohong:
- ZHONGGUO GU YU YANJIU WENXIAN ZHINAN
A Guide to Research Literatures in Chinese Ancient Jades

ZHEBEI SONGZE WENHUA KAOGU BAOGAO JI (1996-2014)
(Archaeological Reports on the Neolithic Songze Culture of Northern Zhejiang Province)

Zhejiang Cultural Relics Bureau ed:
- LIANGZHU GU YU
Ancient Jade of Liangzhu Culture

Zheng Shupin:
- GU YU XIN QUAN: SHIQIAN YUQI XIAOPIN WENJI
(New Assessments of Ancient Jades: A Collection of Essays on Prehistoric Jades)

Yang Boda:
- YU QI
(Jade Articles)

Lu Zhaoyin:
- ZHONGGUO YUQI QUANJI 4 - QIN HAN NANBEICHAO
(Collection of Chinese Jade 4 - Qin, Han, Southern & Northern Dynasties)

Li Jiufang:
- ZHONGGUO YUQI QUANJI 6 - QING
(Collection of Chinese Jade 6 - Qing Period)

Zhou Nanquan & Hou Yancheng:
- ZHONGGUO MINJIAN CANG YU: JIPU XUAN CANG YU XUAN
(Chinese Jade Collections: A Selection from the Jipu Xuan Collection)