Buddhist Art & Architecture
Please browse this list or use the search form above to look for keywords or phrases.

ANYUE SHIKU YUANJUEDONG BAOHU YANJIU
Conservation and Research for Yuanjuedong of Anyue Grottos

Bartholomew, T. ed:
- THE DRAGON'S GIFT

Beijing Capital Museum:
- ZHIHUI HUAYAN: BEIJING SHOUDU BOWUGUAN FOJIAO WENWU ZHENCANG ZHAN
An Avatamsaka World of Wisdom: Buddhist Art from Beijing Capital Museum

BEIJING WENWU JIANZHU DAXI: SIGUAN
Beijing Architectural Heritage Series: Temples

BEIJING YANQING GUDAI SIGUAN BIHUA DIAOCHA YU YANJIU
(Investigation and Research into the Ancient Murals in Temples in the Yanqing District of Beijing)

BEIPING MIAOYU DIAOCHA ZILIAO HUIBIAN: NEIYIQU JUAN
(A Survey of the Temples of Beiping: The Inner Area)

BEIWEI LUOYANG YONGNINGSI: 1979-1994 NIAN KAOGU FAJUE BAOGAO
The Yongningsi Temple in Northern Wei Luoyang: Excavations in 1979-1994

BUKKOKU-JI TEMPLE AND SEKKUTSU-KAN CAVE IN KEISHU, CHOSEN

Bunsaku, Kurata:
- HORYU-JI: TEMPLE OF THE EXALTED LAW

Capon, Edmund:
- THE INTERDEPENDENCE BETWEEN CHINESE BUDDHIST SCULPTURE IN BRONZE AND STONE FROM 386 A.D. TO 581 A.D.

Ch'en, K. K. S:
- BUDDHISM IN CHINA

Chai Zejun:
- ZHONGGUO GUDAI JIANZHU: XIEZHOU GUANDI MIAO
China's Ancient Constructions: Guanyu Temple in Xiezhou

Chai Zejun et al:
- SHUOZHOU CHONGFUSI MITUODIAN XIUSHAN GONGCHENG BAOGAO
Report of the Repairs on the Buddha Amitabha Hall of Chongfu Temple ...

Chandra, Lokesh & Sharma, Nirmala:
- BUDDHIST PAINTINGS OF TUN-HUANG

Chang Qing:
- WU HUA JIU YING: 1910-1911 NIAN FOLIER JINGTOU LI DE ZHONGGUO WENHUA SHIJI
Old Photographs of Splendid Treasures: Freer's View of the Chinese Cultural Heritage in 1910-1911

CHANGZHI GUANYIN TANG MINGDAI CAISU
(Ming Dynasty Painted Statuary in the Guanyin Hall in Changzhi)

Chen Jie & Zhang Xin:
- WUTAISHAN HAN ZANG FO SI CAIHUA YANJIU
(Research into the Coloured Paintings in Han and Tibetan Buddhist Temples on Wutaishan)

Chen Yuexin:
- 5-8 SHIJI HAN DE FOJIAO ZHE YIFA SHI
A Study to the Regulations of the Clothing Styles of Chinese Buddhist Statuary from the 5th to 8th Century

China Institute of America:
- BUDDHIST SCULPTURE FROM CHINA

CHOI UM MUNCH'ANGSAL MUNUI
Door Designs of Korean Buddhist Temples

CISHANSI YU LINXI QIAO
Cishansi Temple and Linxiqiao - Report of the Survey on Buddhist Statue Niches

Clark, Walter Eugene ed:
- TWO LAMAISTIC PANTHEONS

Comber, Leon:
- CHINESE TEMPLES IN SINGAPORE

Cui Yuanhe ed:
- WUTAISHAN WENHUA YICHAN: BIHUA JUAN
(The Cultural Heritage of Wutaishan: Wall Paintings and Murals)

- WUTAISHAN WENHUA YICHAN: SUXIANG JUAN
(The Cultural Heritage of Wutaishan: Statuary)

Davidson, J. Leroy:
- THE LOTUS SUTRA IN CHINESE ART

DAZHAO SI
(Dazhao Temple)

DAZU SHIKU YISHU
(The Art of the Dazu Cave Grottoes)

Eitel, Ernest J:
- HANDBOOK OF CHINESE BUDDHISM

ELUOSI GUOLI AIERMITASHI BOWUGUAN CANG GUIZI YISHUPIN
Kuche Art Relics Collected in the State Hermitage Museum of Russia

Empson, William; Arrowsmith, Rupert ed:
- THE FACE OF THE BUDDHA

ENCYCLOPEDIA OF ANCIENT AND FAMOUS TEMPLES

Eskenazi:
- SIX DYNASTIES ART FROM THE NORMAN A. KURLAND COLLECTION
- SIX DYNASTIES ART FROM THE NORMAN A. KURLAND COLLECTION

Expo Museum of Fine Arts:
- THE CONTACT BETWEEN EAST AND WEST
- SACRED ARTS
Les Arts Sacres

Fan Jinshi ed:
- DUNHUANG SHIKU
Dunhuang Grottoes

Feng Fei:
- QIUCI FO KU RENTI YISHU
The Nude Art of the Qiuci Grottos

Fisher Robert E:
- BUDDHIST ART AND ARCHITECTURE

FO SHELI WUZHONG BAO TA
The Precious Quintuple Dagoba (Five Precious Buddhist Pagoda-Style Relics)

FOJIAO CHUCHUAN NANFANG ZHI LU: WENWU TULU
(The Route by which Buddhism First Reached South: Catalogue of Relics)

Li Song:
- FOJIAO MEISHU QUANJI 9: SHAANXI FOJIAO YISHU
(Buddhist Art 9: The Buddhist Craft of Shaanxi Province)

Chen Minghua:
- FOJIAO MEISHU QUANJI 11: HANGUO FOJIAO MEISHU
(Buddhist Art 11: Korean Buddhist Art)

Fukuyama Toshio:
- HEIAN TEMPLES: BYODO-IN AND CHUSON-JI

Getty, Alice:
- THE GODS OF NORTHERN BUDDHISM

Goldberg, Joshua:
- TIBETAN TANKAS

Gordon, Antoinette K:
- THE ICONOGRAPHY OF TIBETAN LAMAISM

Gropper, Doris et al:
- KUNST AN DER SEIDENSTRASSE FASZINATION BUDDHA
(Art from the Silk Road: The Fascination of the Buddha)

GUANGYUAN QIANFO YA
(The Thousand Buddha Cliff at Guangyuan)

Guariglia, Justin & Polly, Matthew:
- SHAOLIN

Gugong Museum:
- GUGONG BOWUYUAN CANGPIN DAXI: DIAOSU BIAN 7: HEBEI QUYANG XIUDESI YIZHI CHUTU FOJIAO ZAOXIANG
Compendium of Collections in the Palace Museum: Sculpture 7: Buddhist Figures Unearthed at the Site of Xiude Temple in Quyang, Hebei Province

- FOTUO ZHI GUANG: GUGONG BOWUYUAN ZHIGUAN MEISHUGUAN FOJIAO ZAOXIANG ZHAN
The Light of Buddha: Buddhist Sculptures of the Palace Museum and Zhiguan Museum of Fine Art

Gugong Museum ed:
- FANHUA LOU CANG BAO: FOXIANG
Statues in the Sanctuary of Buddhist Essence

Hallade, Madeleine:
- THE GANDHARA STYLE

Hawley, W. M. comp:
- BUDDHIST SYMBOLS ON THE JAPANESE SWORD

Henan Provincial Institute comp:
- KYOKEN SEKKUTSU JI
The Cave Temples of Gongxian

Henan Sheng Wenwu Yanjiusuo ed:
- ANYANG XIUDING SITA
Pagoda at the Xiuding Temple near Anyang

Henmi Baiei & Nakano Hanshiro:
- MAM MO NO RAMAKYO BIJUTSU
(Lama Buddhist Art in Manchuria and Mongolia)

Higgins, Kitty:
- THE MANY FACES OF BUDDHA

Hu Xuefeng & Bao Hongfei ed:
- YONGHEGONG MUBAN FO HUA
(Woodblock-Printed Buddhist Pictures in the Yonghegong)

Huang Zi ed:
- YUANDAI MUGOU YANFU SI
(Wooden Construction Dating from the Yuan Dynasty at Yanfu Temple)

Hubei Provincial Museum:
- DAOSHENG WANWU: CHU DI DAOJIAO WENWU
The Tao Gives Rise to Ten Thousand Things: Taoist Relics from the Chu Region

Ishida, Mosaku:
- JAPANESE BUDDHIST PRINTS

Itabashi Ward Museum:
- MONGORU NO BUKKYO BIJUTSU
(Buddhist Fine Arts of Mongolia)

Iwanami Shoten ed:
- NARA NO DAIBUTSU
(The Great Buddha in Nara)

- YAKUSHI-JI & TOSHODAI-JI
(The Temples Yakushi-ji and Toshodai-ji)

Ji Chongjian:
- ZHONGGUO FOXIANG JIANDING
(A Discourse on the Discrimination of the Sculptures of Chinese Buddha)

Jiang Haiying, Liu Zhanjun et al. comp:
- QINGHAI TA'ERSI XIUSHAN GONGCHENG BAOGAO
Report of the Repairs on the Ta Er Temple

JIN SI
Jin Memorial Temple

JINGSHUI SHENYUN: JINGCHUAN CHUTU FOJIAO ZAOXIANG JINGCUI
Treasures from Jingshui: A Selection of Unearthed Buddhist Statues

Kageyama Haruki and Kanda, Christine G:
- SHINTO ARTS

Kageyama, Haruki:
- THE ARTS OF SHINTO

Kanazawa Bunko ed:
- BUDDHIST STATUES IN THE KANAZAWA BUNKO

Karow, Otto:
- BURMESE BUDDHIST SCULPTURE

Kimbell Art Museum:
- THE PATH TO ENLIGHTENMENT

Kimbell Art Museum ed:
- THE PATH TO ENLIGHTENMENT

Kinki Nippon Railway ed:
- KASUGA TAISHA - KOFUKU-JI
(The Kasuga Shrine and Kofuku-ji Temple)

Kinoshita Mokutaro:
- DATONG SHIFO SI / DAIDO SEKIBUTSU JI
(Buddhist Cave Temples in Datong)

KOREAN BUDDHIST ART

KURAMA-JI HOBUTSU ZUKAN
(An Illustrated Account of the Treasures of the Kurama Temple)

Kurata Bunsaku & Tamura Yoshiro ed:
- ART OF THE LOTUS SUTRA

Kurita Isao:
- DAMEI ZHI FOXIANG: JIANTUOLUO YISHU
(The Great Beauty of Buddhist Images: Gandharan Art)

Kyoto National Museum:
- ART TREASURES OF SHRINES AND TEMPLES IN KYOTO
Special Exhibition Commemorating 85 Years of Kyoto National Museum

- FAITH AND SYNCRETISM: SAICHO AND TREASURES OF TENDAI
Commemorating the 1200th Anniversary of the Tendai Buddhist Denomination

- ICONOGRAPHY OF ESOTERIC BUDDHISM
A Special Exhibit

- KOBO-DAISHI AND THE ART OF ESOTERIC BUDDHISM

Lai Peng???:
- DUNHUANG SHIKU ZAOXIANG SIXIANG YANJIU
A Study of the Thoughts in the Images in Mogao Caves at Dunhuang

J. J. Lally & Co:
- BUDDHIST SCULPTURE FROM ANCIENT CHINA

Lauf, Detlef Ingo:
- TIBETAN SACRED ART

Levenson, Claude B:
- SYMBOLS OF TIBETAN BUDDHISM

Li Ningmin & Wang Laiquan:
- GANSU SANJIAN FOJIAO SHIKE ZAOXIANG DIAOCHA YU YANJIU: TIANSHUI JUAN
(Investigation and Research into Stone Buddha Images Removed from Sites in Gansu Province: The Tianshui Caves)

Li Yicheng and Gu Shoukang:
- THE REALM OF TIBETAN BUDDHISM

Liang Yinjing:
- SUIDAI FOJIAO KUKAN YANJIU
(Research into Sui Dynasty Buddhist Grottoes)

Liu Jianhua:
- YIXIAN WANFO TANG SHIKU
(The Wanfo Tang Grottoes at Yixian)

Liu Zhimin ed:
- XINCHENG KAISHAN SI
Kaishan Temple in Xincheng

LIULIN XIANGYAN SI YANJIU YU XIUSHAN BAOGAO
(Research and Restoration Report on Xiangyan Temple at Liulin)

Lu Ding & Lei Yuhua ed:
- ZHONGGUO SICHUAN TANGDAI MOYA ZAOXIANG: PUJIANG QIONGLAI DIQU DIAOCHA YANJIU BAOGAO
(Tang Dynasty Cliff Sculptures in Sichuan Province In China: Investigation and Research into Images in the Pujiang Qionglai Area)

LUOBULINKA XIANCANG WENWU JIXUAN
(A Catalogue of Cultural Relics in the Collection of the Luobulinka Palace)

McArthur, Meher:
- READING BUDDHIST ART

Marzuki, Yazir & Heraty, Toeti:
- BOROBUDUR

Matics, K. I:
- A HISTORY OF WAT PHRA CHETUPON AND ITS BUDDHA IMAGES

Metropolitan Museum of Art:
- LOST KINGDOMS

Miksic, John:
- BOROBUDUR

MING QING SHUILUHUA
Paintings for Water-and-Land Service of the Ming and Qing Dynasties

Mizuno Seiichi:
- ASUKA BUDDHIST ART: HORYU-JI

Mochizuki Shinjo:
- SHOKA AIZO - NIHON BUKKYO BIJUTSU HIHO
(Japanese Buddhist Art Objects in Private Collections)

Munsterberg, Hugo:
- CHINESE BUDDHIST BRONZES
- CHINESE BUDDHIST BRONZES

Musee des Arts Asiatiques:
- TRESORS DU BOUDDHISME AU PAYS DE GENGIS KHAN
(Buddhist Treasures from the Land of Genghis Khan)

Musee Guimet:
- DVARAVATI AUX SOURCES DU BOUDDHISME EN THAILANDE
(Dvaravati: The Origins of Buddhism in Thailand)

Museum of Toji Temple:
- SPECIAL EXHIBITION: THE GREAT MANDALA OF TOJI TEMPLE - THE RESTORATION OF BUDDHIST IMAGES, THE FLOWER OF BUDDHIST BEAUTY

Nara National Museum:
- ART TREASURES FROM ANCIENT TEMPLES OF NARA
- ARTS OF BUDDHA SAKYAMUNI
Special Exhibition

- BUDDHIST IMAGES OF EAST ASIA - SPECIAL EXHIBITION
To Ajia no Butsutachi

- ILLUSTRATED CATALOGUE OF THE COLLECTION OF NARA NATIONAL MUSEUM PAINTINGS
- KOFUKU-JI NO BIJUTSU
(Exhibition of Art from Kofuku-ji Temple)

- ON MATSURI AND THE SACRED ART OF KASUGA
- SOURCES OF JAPANESE BUDDHIST ART
- SPECIAL EXHIBITION OF BUDDHIST PORTRAITURE
Nihon no Bukkyo o Kizuita Hitobito

- SPECIAL EXHIBITION OF GILT-BRONZE STATUES
Formerly in the Collection of Horyu-Ji Temple

- THREADS OF DEVOTION
Special Exhibition: Commemorating the Completion of Conservation Work: Threads of Devotion: National Treasure: The Taima Mandala Tapestry and Embroidered Buddhist Imagery

National Museum of China:
- ZANGCHUAN FOJIAO JINTONG ZAOXIANG JUAN
(Studies of the Collections of the National Museum of China: Tibetan Buddhist Gilt-Bronze Statues)

Nezu Institute of Fine Arts:
- CATALOGUE OF SELECTED MASTERPIECES FROM THE NEZU COLLECTIONS
Objects of Religious Art

Nihon Keizai Shinbunsha:
- MIKKYO BIJUTSU MEIHO TEN. KOBO DAISHI GOTANJO SEN NIHYAKU NEN KINEN
(Exhibition of Esoteric-Buddhist Works of Art)

NINGBO BAOGUO SI DADIAN: KANCE FENXI YU JICHU YANJIU
(The Great Hall at Baoguo Temple in Ningbo: A Survey, Analysis and Basic Research)

Oba, Tsunekichi:
- KEISHU NANZAN NO BUSSEKI
(The Buddhist Sites and Remains at Nanzan, Keishu, Korea)

Olson, Eleanor:
- TANTRIC BUDDHIST ART

Oort, H. A. van:
- THE ICONOGRAPHY OF CHINESE BUDDHISM IN TRADITIONAL CHINA

Osaka City Museum of Fine Arts:
- OSAKA SHIRITSU BIJUTSUKAN: YAMAGUCHI KOREKUSHON: CHUGOKU CHOKOKU
Chinese Sculpture: Osaka City Museum of Fine Arts: Yamaguchi Collection

Osaka Municipal Museum of Art:
- ARTS OF THE LOTUS SUTRA FROM THE TAISAN-JI TEMPLE, KOBE

Pak, Youngsook and Roderick Whitfield:
- HANDBOOK OF KOREAN ART: BUDDHIST SCULPTURE

Pal, P:
- MARVELS OF BUDDHIST ART

Pal, Pratapaditya:
- A BUDDHIST PARADISE THE MURALS OF ALCHI WESTERN HIMALAYAS
- HIMALAYAS

Pal, Pratapaditya ed:
- ON THE PATH TO VOID

(Pelliot, Paul):
- ZHONGGUO WENHUA SHIJI: DUNHUANG SHIKU
(The Cultural Relics of China: Les Grottes de Touen-houang 1-6)

Prip-Moller, Johannes:
- CHINESE BUDDHIST MONASTERIES

QINGYANG BEI SHIKU SI NEIRONG ZONGLU
(A Survey of the Statuary in the Northern Cave Grotto Temple at Qingyang)

Qingzhou Museum ed:
- QINGZHOU LONGXING SI FOJIAO ZAOXIANG YISHU
(The Art of the Buddhist Statuary Discovered at Longxing Temple In Qingzhou)

QUFU YAN MIAO FUSHENG DIAN DAXIU SHILU
(A Record of the Major Repairs to the Fusheng Hall of the Yan Temple at Qufu)

Ran Wanli:
- TANGDAI CHANG'AN DIQU FOJIAO ZAOXIANG DE KAOGUXUE YANJIU
(Archaeological Research into Tang Dynasty Buddhist Statuary and Images Found in the Chang'an Area)

Research Institute of Nara Bijutsu:
- BUDDHIST ART IN THE SICHUAN AREA

Ridley, Michael:
- BUDDHISM

Ringis, Rita:
- THAI TEMPLES AND TEMPLE MURALS

Robert, Jean-Noel:
- NARA - TRESORS BOUDDHIQUES DU JAPON ANCIEN
Le Temple du Kofukuji

Rowland, Benjamin Jr:
- THE EVOLUTION OF THE BUDDHA IMAGE

RUIYING SI YIZHEN
(Treasures from the Remains of Ruiying Temple)

Sawa Takaaki ed:
- BUTSUZO ZUTEN
(Iconography of Buddhist Images)

- BUTSUZO ZUTEN
(Iconography of Buddhist Images)

Schmid, Toni:
- THE EIGHTY-FIVE SIDDHAS

Seckel, Dietrich:
- THE ART OF BUDDHISM

Seikado Bunko:
- BUDDHIST ART FROM THE SEIKADO COLLECTION
Sutras, Painting and Sculpture

Shang Chengzuo:
- GUANGZHOU GUANGXIAOSI GUDAI MUDIAO XIANG TULU
(Ancient Wooden Sculptures from the Guangxiao Temple in Canton)

Shanghai Museum:
- SHENG JING YINXIANG: YINDU FOJIAO YISHU
Indian Buddhist Art

Shanghai Museum ed:
- GU TA YIZHEN
Hidden Relics from Pagodas

Shenzhen Museum ed:
- XIANG YUN: TUOQIZHUMOLANGMA ZANGCHUAN FOJIAO YISHU JINGPIN
Propitious Clouds Holding Up the Mount Qomolangma : Select Artworks of Tibetan Buddhism

- YONGYUAN DE BEICHAO: SHENZHEN BOWUGUAN BEICHAO SHIKE YISHU ZHAN
Eternal Northern Dynasties: Stone Sculpture Artworks Exhibition of Northern Dynasties in the Shenzhen Museum

Shi Yinshun ed.; Niu Zhaorui paintings:
- HONGFA SI BIHUA
(The Murals of Hongfa Temple)

Shiga Prefecture Biwako Museum of Art:
- THE FINE ART OF SAKYAMUNI

Shih Chang-ju:
- CHRONOLOGICAL PROBLEMS AND REGIONAL CHARACTERS OF THE BUDDHIST CAVES IN NORTH CHINA

SHIKU SI YANJIU: DI YI JI
Study on the Cave Temples: No. 1

Shimada S. & Narazaki, M. ed:
- ZAIGAI HIHO
Japanese Paintings in Western Collections

Siren, Osvald:
- TWO CHINESE BUDDHIST STELE

Spink & Son Ltd:
- THE PATH TO ENLIGHTENMENT

Sri-Aroon, Khaisri:
- LES STATUES DU BUDDHA

Strachan, Paul:
- PAGAN

Su Bai:
- ZHONGGUO SHIKUSI YANJIU
(Studies on the Cave Temples of China)

Su Bai et al:
- THE RETURN OF THE BUDDHA

Su Siyi ed:
- SHAOLINSI SHIKE YISHU
Stone Carvings at Shaolin Temple

Sullivan, Michael:
- THE CAVE TEMPLES OF MAICHISHAN

Sun Dazhang:
- CHENGDE PUNING SI: QINGDAI FOJIAO JIANZHU ZHI JIEZUO
(Chengde's Puning Temple: An Outstanding Example of Qing Dynasty Buddhist Architecture)

Sun Fuxi ed:
- XI'AN WENWU JINGHUA: FOJIAO ZAOXIANG
(Masterpieces of Xi'an's Cultural Relics: Buddhist Statuary)

Takashi Hamada:
- BUDDHIST PAINTINGS

Tanabe, Willa J:
- PAINTINGS OF THE LOTUS SUTRA

Taniguchi Tetsuo:
- SEKIBUTSU KIKO
(Travelogue of Stone Buddhas)

Thurman, Robert A. F. and David Weldon:
- SACRED SYMBOLS

Tobu Department Store Museum:
- BUDDHA-TEN: OINARU TABIJI
Buddha: The Spread of Buddhist Art in Asia

Tokyo National Museum:
- EXHIBITION OF JAPANESE BUDDHIST ARTS
- HONEN TO SHINRAN: YUKARI NO MEIHO
Honen and Shinran: Treasures Related to the Great Masters of the Kamakura Buddhism

- THE HORYU-JI TREASURES: GILT-BRONZE BUDDHIST STATUES I
- MICHINOKU NO BUTSUZO
Masterpieces of Buddhist Sculpture from Northern Japan

- ZEN TREASURES FROM THE KYOTO GOZAN TEMPLES

Tokyo National Museum ed:
- 500 RAKAN PAINTINGS BY KANO KAZUNOBU: BIZARRE BUDDHIST PAINTINGS

Tomo Museum of History ed:
- CHORAKUJI TREASURES

Tsiang, K. et al:
- ECHOES OF THE PAST

University of Fine Arts:
- EXHIBITION OF NATIONAL TREASURES OF KOFUKUJI FROM THE TEMPLE REVIVAL OF KAMAKURA PERIOD

van Veen, Saskia:
- TREASURES OF STONE UNCOVERED: BUDDHIST SCULPTURES FROM THE NORTHERN QI

Various:
- MELANGES CHINOIS ET BOUDDHIQUES

Waddell, L. A:
- THE BUDDHISM OF TIBET OR LAMAISM

Wang Jiapeng & Zong Xusheng ed:
- XIZANG NATANG SI BANHUA YIZHEN
(Woodblock Prints from Natang Temple in Tibet)

Wang Ti:
- FOJIAO ZAOXIANG FA
The Art of Creating Buddhist Images

Warner, Langdon:
- JAPANESE SCULPTURE OF THE TEMPYO PERIOD

Watson, William:
- THE EARLIEST BUDDHIST IMAGES OF KOREA

Watsuji Tetsuro:
- KOJI JUNREI
(A Pilgrimage to Old Temples)

Weisbrod, Michael B:
- BUDDHIST SCULPTURE: DESIGN AND INFLUENCE

Whitfield, Roderick and Farrer, Anne:
- CAVES OF THE THOUSAND BUDDHAS

With, Karl:
- BUDDHISTISCHE PLASTIK IN JAPAN

Wu Limin and Han Jinke:
- FAMENSI DIGONG TANG MI MANCHALUO ZHI YANJIU
Studies of Tang Dynasty Mandala in the Famen Monastery Crypt

Wu Yun:
- XINJIANG FOJIAO SHIKU ZHONG DE GUDAI MINZU FUSHI YANJIU
(Research into the Clothing of Minority Peoples as Depicted in Murals in Buddhist Caves in Xinjiang)

Xiong Wenbin ed:
- DONG QU XI LAI: 11-14 SHIJI ZANGCHUAN JINTONG FOXIANG JINGPIN ZHAN
From the West to the East: Exhibition of Selected 11th to 14th Century Buddhist Statues

XIZANG ALI DONGGA BIHUA KU
Donggar Murals Cave in Ngari Prefecture, Tibet

Yamato Bunkakan:
- GILT BRONZE BUDDHIST STATUES FROM EAST ASIA: CHINA, KOREA, JAPAN
Airashike hotoke tachi - Chugoku, Kankoku, Nippon

- PAINTINGS OF FUGEN BOSATSU (THE SAMANTBHADRA BODHISATTVA) - PRAYING TO BEAUTIFUL BUDDHAS
- SPECIAL EXHIBITION KOREAN BUDDHIST PAINTINGS OF KORYO DYNASTY (918-1392)
- SPECIAL EXHIBITION OF THE NATIONAL TREASURE - THE ILLUSTRATED HANDSCROLL OF THE TALE OF NESAME
The Beauty of Weaving Together Literary Art and Buddhist Faith

Yamato Bunkakan Museum:
- KANNON NO KAIGA - SONO BI TO REKISHI
Exhibition of Kannon paintings (Their Beauty and History)

Yanagisawa Taka:
- YANAGISAWA TAKA BUKKYO KAIGA SHI RONSHU
(A Collection of Essays on the History of Buddhist Painting by Yanagisawa Taka)

Yanagisawa Takashi et al:
- TAIMA-DERA
(Taima-dera Temple)

Yang Boxian ed:
- FAHAISI BIHUA

Yu Wei:
- SHENGWU ZHIZAO YU ZHONGGU ZHONGGUO FOJIAO SHELI GONGYANG
(The Production of Holy Objects and the Supply of Ancient Chinese Buddhist Reliquaries)

Yu Xining & Luo Shuzi:
- BEIWEI SHIKU FUDIAO TAPIAN XUAN
(Collection of Rubbings From Northern Wei Period Cave Temples)

Yunnan Provincial Museum ed:
- MIAO XIANG MI JING: YUNNAN FOJIAO YISHU ZHAN
The Exhibition of Buddhist Art of Yunnan

YUZHOU SIMIAO BIHUA
(Murals in Temples in Yuzhou)

Zhang Baoxi:
- HEXI BEICHAO SHIKU
(Northern Dynasty Buddhist Caves in the Hexi region)

Zhang Huaiqun:
- JINGCHUAN BAI LI SHIKU CHANGLANG TUXJIE
Jingchuan Caves Corridor Visual Dictionary

Zhang Yaosheng ed:
- SHUOZHOU CHONGFUSI CANG PIN JINGXUAN
Gems from the Shuozhou Chongfu Temple Collection

Zhao Xuemei:
- TANG FENG SONG YU: SHANXI JINCHENG GUOBAO QINGLIAN SI, YUHUANG MIAO CAI SU SHANGXI
Beauty of Tang and Song: Statues in Qinglian Temple and Jade Emperor Temple of Jincheng, Shanxi Province

Zhejiang Provincial Museum & Dingzhou Museum ed:
- XIN FANG GU WAI: DINGZHOU JINGZHI JINGZHONG FO TA DIGONG WENWU
Exhibition of Cultural Relics Found in the Underground Crypts of Buddhist Pagodas at Jingzhi and Jingzhong in Dingzhou)

Zhejiang Provincial Museum ed:
- FO YING LING QI: SHILIUGUO ZHI WUDAI FOJIAO JINTONG ZAOXIANG
(The Marvellous Magic of Buddhist Images: Gilt-Bronze Buddhist Statuary from the Sixteen Kingdoms to the Five Dynasties)

- ZHONGGUO GUDAI FO TA DIGONG WENWU GUOJI XUESHU YANTAOHUI LUNWEN JI
(Proceedings of the International Symposium on Cultural Artefacts Discovered in Underground Crypts in Ancient Buddhist Pagodas in China)

ZHIHUASI GU JIAN BAOHU YU YIANJIU
(Conservation of, and Research into, the Ancient Architecture of Zhihua Temple)

ZHONGGUO FOJIAO MEISHU QUANJI: DIAOSU JUAN: XIANGTANGSHAN SHIKU
(Compendium of Buddhist Art: Sculpture Section: The Buddhist Cave Temples of Xiangtangshan)

Wang Ziyun:
- MAIJISHAN SHIKU DIAOSU
(Sculptures of Maijishan Temple Grottoes)

- BINGLINGSI DENG SHIKU DIAOSU
(Cave Temple Sculptures at Binglingsi and Others)

Li Jisheng:
- SICHUAN SHIKU DIAOSU
(Cave Temple Sculptures in Sichuan)

Henan Provincial Cultural Team ed:
- GONGXIAN SHIKUSI
(The Gongxian Cave Temple)

ZHONGGUO ZANGCHUAN FOJIAO DIAOSU QUANJI 6: MUDIAO
(Compendium of Tibetan Buddhist Sculpture: Wooden Sculpture)

Zou Donglian:
- GUDAI FOXIANG TUJIAN
Pictorial Handbook of Images of Buddha in Ancient Times

Zwalf, Wladimir:
- BUDDHISM
- THE SHRINES OF GANDHARA