HANHS3
Han Bichi comp: HAISHANG SHIWU JIA ZHONGGUO HUA JI. A Chinese Painting Collection of 15 Artists in Shanghai. Shanghai, 1993. c. 200 pp. 150 colour plates. Captions, biographies and introduction in English. 38x27 cm. Cloth.
GBP 80.00
The young painters - Fang Zengxian, Liu Danzhai, Chen Jialing, Hu Zhanlang, Zhang Guiming, Gong Jixian, Han Tianheng, Yang Zhengxin, Liao Lu, Xiao Haichun, Han Shuo, Zhang Peicheng, Lu Fusheng, Che Pengfei, Ma Xiaojuan - make daring, successful raids on traditional painting. Main text in Chinese.
Subjects: Painting
Available, as of: 03/03/2020
Was item 199 in printed List 196.
Record produced by Hanshan Tang Books, www.hanshan.com.