ZZQCY1
Cai Yuanpei: QINGZHU CAI YUANPEI XIANSHENG LIUSHIWU SUI LUNWEN JI. Studies Presented to Ts'ai Yuan P'ei on his Sixty-Fifth Birthday. Beijing, 1933-35. 1148 pp. Portrait. Articles with numerous illustrations, maps, etc. 2 vols. 28x20 cm. Paper. Some wear and mottling.
GBP 40.00
Festschrift for modern China's most famous educator with substantial articles by a galaxy of sinological talent from around the world. Produced by the Academia Sinica as the first volume in a series of monographs from its Institute of Humanities. In Chinese.
List of authors: Chen Yanke, Zhu Xizu, Ma Heng, Li Ji (on Yin Bronzes), Y. R. Chao (on English intonation), Li Siguang, Zhao Wanli, Bernard Karlgren ('Some Turkish Transcriptions in the Light of Irregular Aspirates in Mandarin'), Cheng Heng, Liu Fu, Baron A. von Stael-Holstein, Dong Zuopin (on Oracle Bone chronology), Lin Yutang, Fangkwei Li, Luo Changpei, Zhao Bangchan, Hu Shi, Liang Siyong, Xu Zhongshu, Ding Shan, Rong Qizu, T. L. Woo, Rong Geng, Guo Binjun, Weng Wenhao, Li Jiarui, V. K. Ting, Wang Jingru, Shen Jianshi, Gu Jiegang, Paul Pelliot ('Sur un passage du "Cheng-wou ts'ing-tcheng lou"'), Yu Daoquan, Ding Shengshu, Bai Tiaozhou, Fu Sinian.
Subjects: Festschrifts Sinology
Out of stock, as of: 09/09/2018
Was item 427 in printed List 192.
Record produced by Hanshan Tang Books, www.hanshan.com.